Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa - Eksperci od Własności Intelektualnej

Wynalazki i patenty

Home | Usługi | Wynalazki i patenty

Państwa w których wspieramy

Wspieramy wynalazców i konstruktorów od

Uzyskaliśmy patenty i prawa ochronne na

Państwa w których wspieramy

154

wynalazców i konstruktorów

Wspieramy wynalazców i konstruktorów od

1991

roku

Uzyskaliśmy patenty i prawa ochronne na

450

wynalazków i wzorów użytkowych

154

wynalazców i konstruktorów

1991

roku

459

wynalazków i wzorów użytkowych

Dla kogo

Dla kogo

Korzyści

Ochrona Twojego Biznesu

Przed nieuczciwą konkurencją. Zadbaj o narzędzie do walki z nieuczciwą konkurencją. Zastrzeżenie wynalazku gwarantuje Tobie pierwszeństwo i asekuruje prawnie Twoje działania

Prestiż i wiarygodność

Twój wynalazek promuje Twoją markę na rynku i stanowi o Twojej wiarygodności

Korzyści finansowe

prawa wynikające z patentów są dziedziczne oraz zbywalne, podnoszą wartość firmy i mogą być przedmiotem aportu, podstawą do uzyskania dofinansowań, przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań itd.

Zaopiekujemy się

prawa wynikające z patentów są dziedziczne oraz zbywalne, podnoszą wartość firmy i mogą być przedmiotem aportu, podstawą do uzyskania dofinansowań, przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań itd.

Etapy

To podstawa naszej współpracy. Chcemy dowiedzieć się, jak najwięcej o zgłaszanym przez Ciebie znaku towarowym oraz branży, w jakiej działasz. Jesteśmy dostępni zarówno telefonicznie +48 606 765 582 oraz elektronicznie ucybulka@poraj.com.

Dokonujemy kompleksowej analizy podobnych rozwiązań istniejących w rejestrach, celem uniknięcia na dalszym etapie postępowań spornych. Weryfikacja obejmuje sprawdzenie wynalazków identycznych i wysoce podobnych na zasadzie sztych-próby

Nasi eksperci przygotują pełną dokumentację do rejestracji w poszczególnych urzędach – podczas całego procesu masz pełen wgląd w postać zgłoszenia.

Będziemy Cię informować o wszelkich postępach w procedurze zgłoszeniowej od dnia złożenia wniosku do uzyskania decyzji o udzieleniu patentu.

Gratulacje! Twój wynalazek jest chroniony!

Oferujemy doradztwo i pomoc w obronie Twojego patentu w postępowaniach zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.**

**Koszt usługi nie jest objęty honorarium zgłoszeniowym i za każdym razem jest ustalane indywidualnie z Klientem w zależności od konkretnej sprawy.

Monitorowanie rynku pod kątem potencjalnych naruszeń, kontrola terminów i korespondencja z Urzędem Patentowym.

Koszty i procedury

Do zgłoszenia znaku potrzebne jest

 • w przypadku podmiotów prawnych: nazwa, adres, numery NIP, REGON, KRS,
 • w przypadku osób fizycznych: imię nazwisko, adres, NIP, PESEL,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: imię, nazwisko, adres,  numery NIP,  REGON,  EDG.
 • dane twórcy/twórców: imię, nazwisko, adres zamieszkania; stosunek do Zgłaszającego wzór (umowa o pracę, inna umowa).

czyli osobę dobrze zorientowaną w szczegółach rozwiązania, która udzielać może dodatkowych objaśnień.

Opis powinien przedstawiać rozwiązanie na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł je urzeczywistnić. W szczególności opis powinien zawierać tytuł odpowiadający przedmiotowi wynalazku/wzoru użytkowego, określać dziedzinę techniki, której rozwiązanie dotyczy, a także znany zgłaszającemu stan techniki oraz przedstawiać w sposób szczegółowy przedmiot rozwiązania, z objaśnieniem figur rysunków (jeżeli zgłoszenie zawiera rysunki) i przykładem lub przykładami realizacji bądź stosowania wynalazku/wzoru użytkowego.

lub zastrzeżenia patentowe (ochronne) zawierające zespół cech technicznych niezbędnych do określenia przedmiotu wynalazku czy wzoru użytkowego. Zastrzeżenia patentowe/ochronne to najważniejsza część dokumentacji zgłoszenia, ponieważ określają zakres żądanej ochrony. Zastrzeżenia powinny jednoznacznie określać przedmiot żądanej ochrony przez podanie jego cech technicznych w formie jasnej i zwięzłej. Zastrzeżenia powinny być w całości poparte opisem, przy czym powinny podawać takie cechy techniczne rozwiązania, które zostały przedstawione w opisie wzoru użytkowego

To skrócony opis zawierający zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne rozwiązania; nie powinien przekraczać 1/3 strony A4.

Są wymagane dla wynalazku, jeżeli są niezbędne do jego zrozumienia.

Koszty zastrzegania wzoru patentowego

Opłaty urzędowe

W pierwszej kolejności Urząd pobiera opłatę za zgłoszenie wzoru: 550 PLN / 500 zł (zgłoszenie elektroniczne) + opłata za każdą z ponad 20 stron opisu/zastrzeżeń/rysunków – 25 PLN.W drugiej kolejności Urząd pobiera opłatę za I okres ochrony:

 • I okres ochrony (1, 2, 3 rok ochrony) – 250 PLN w sumie za 3 lata, oraz opłata za publikację urzędową 70 PLN, opłata za kolejne okresy ochrony:
 • II okres ochrony wzoru (4, 5 rok ochrony) – 300 PLN,
 • III okres ochrony wzoru (6, 7, 8 rok ochrony) – 900 PLN,
 • IV okres ochrony wzoru (9, 10 rok ochrony) – 1100 PLN.
Opłaty kancelaryjne

Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej wzoru użytkowego oraz zgłoszenie go do Urzędu Patentowego RP (PL) – ok. 3800-4600 PLN netto. Dokładną wycenę przedstawiamy po otrzymaniu materiałów dot. rozwiązania

Patent europejski – podstawowe opłaty proceduralne:

Średni ogólny koszt uzyskania ochrony w Europie przez samo EPO określa się na 40 000 euro i jest on rozłożony na około 7 lat, przy czym największa jego część przypada na koniec tego okresu

 • Opłata za zgłoszenie (krajowa opłata podstawowa), 210 EUR
 • Jeżeli zgłoszenie zawiera więcej niż 35 stron, opłata jest powiększona o 15 EUR za każdą następną stronę. Do stron, od których liczona jest powiększona opłata wlicza się strony opisu, zastrzeżeń patentowych, skrótu i rysunków (nie wlicza się stron podania).
 • Opłata za przeprowadzenie badania – 1 300 EUR•Opłata za szesnaste i każde następne do pięćdziesięciu zastrzeżenie patentowe – 235 EUR
 • Opłata za pięćdziesiąte pierwsze i każde następne zastrzeżenie patentowe – 585 EUR
 • Jeżeli europejskie zgłoszenie patentowe jest dokonywane za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP należy uiścić opłatę- 300 zł PORAJ Kancelaria Prawno-Patentowa Sp z o.o.ul. Słowackiego 31/33, lok. 1, 60-824 Poznań, www.poraj.com,kancelaria@poraj.com,tel. +48 61 8 432 100E

 

Procedura udzielania patentów europejskich przebiega etapowo. Polega na rozdzieleniu etapu poszukiwania i badania pełnego. Daje to zgłaszającemu możliwość, na podstawie sprawozdania z poszukiwań i towarzyszącej mu opinii dotyczącej patentowalności, podjęcia decyzji, czy przeprowadzić pełne badanie, a co się z tym wiąże, czy ponosić dalsze koszty związane z uzyskaniem ochrony patentowej.

 • Opłata za przeprowadzenie badań przez urząd-1635 EUR
 • Opłata za wyznaczenie jednego lub więcej państwa członkowskiego -585 EUR
 • Opłata za rozszerzenia -102 EUR. Jeżeli zgłaszający wyznaczy dwa kraje (Bośnia i Hercegowina oraz Czarnogóra), które nie są członkiem Europejskiej Organizacji Patentowej, ale podpisały porozumienie o honorowaniu patentu europejskiego i chce w tych krajach chronić swój wynalazek, musi za wyznaczenie każdego kraju wnieść opłatę w wysokości 102 EUR.
 • Opłata za udzielenie patentu – 925 EUR włączając opłatę za wydrukowanie opisu patentowego – (na dwa lata)
 • Opłata za utrzymanie zgłoszenia w mocy za trzeci rok – 470 EUR. Od trzeciego roku zgłoszenia wnosi się corocznie opłatę za utrzymanie zgłoszenia w mocy ( za ochronę).

Udzielenie patentu europejskiego wywołuje skutki z dniem ukazania się w Europejskim Biuletynie Patentowym ogłoszenia o udzieleniu patentu.Zgłaszający zobowiązany jest w odpowiednim terminie od opublikowania informacji o udzieleniu patentu, do złożenia tłumaczenia patentu w krajach, w których chce chronić swój wynalazek.Składa je (w części krajów za pośrednictwem pełnomocnika) w urzędzie krajowym wybranego Państwa, wnosi opłatę za druk i publikację według tabeli opłat danego kraju oraz cyklicznie wnosi opłaty za poszczególne lata ochrony. Dlatego też patent europejski określa się jako wiązkę patentów krajowych. W każdym państwie podlega on przepisom prawa krajowego i jest równoważny patentowi krajowemu w zakresie skutków prawnych.Przygotowanie dokumentacji wynalazku oraz zgłoszenie go do EPO lub w ramach porozumienia PCT 12000-14000 zł netto (w zależności od nakładu pracy)

zgłoszenia międzynarodowe w ramach układu o współpracy patentowej Patent Cooperation Treat (PCT)

Procedurę zgłoszenia międzynarodowe w ramach układu o współpracy patentowej można podzielić na 2 fazy: międzynarodową i krajową.

1. Opłata międzynarodowa:

 • opłata za zgłoszenie 1330 CHF
 • opłata za każdy arkusz powyżej 30 stron (wliczając strony formularza) 15 CHF

2. Opłata za badania (search)1775 EUR
3. Opłata za przekazanie:300 PLN
4. Opłata za dokumenty pierwszeństwa – za wynalazek lub wzór użytkowy:

 • do 20 stron dokumentu 60 PLN
 • powyżej 20 stron 125 PLN

Zgłaszający może wystąpić z wnioskiem o międzynarodowe badanie wstępne do EPO – opłata za badanie wstępne – 1830 EUR, opłata manipulacyjna –175 EUR.Opłaty te należy przekazać na konto Europejskiego Urzędu Patentowego w terminie do 1 miesiąca od daty wysłania wniosku.Niezależnie od tego czy wniosek o badanie wstępne został złożony czy nie, wejście w fazę krajową następuje w 30 lub 31 miesiącu (w zależności od wybranego państwa) od daty pierwszeństwa.Wniosek o międzynarodowe badanie wstępne należy złożyć przed upływem:

a) 22 miesięcy od daty pierwszeństwa lub
b) 3 miesięcy od daty przekazania zgłaszającemu sprawozdania z poszukiwania oraz pisemnej opinii sporządzonej na podstawie Zasady 43 bis.1 lub oświadczenia, o którym mowa w Artykule 17.2 (a). w zależności od tego który termin upływa później.Końcowym etapem fazy międzynarodowej są czynności, jakie zgłaszający musi podjąć przed urzędami wyznaczonymi (wybranymi). Należy do nich przede wszystkim: uiszczenie wymaganych opłat krajowych lub regionalnych, dostarczenie tłumaczenia zgłoszenia na język urzędowy danego kraju (o ile jest to wymagane) oraz wyznaczenie zawodowego przedstawiciela (najczęściej istnieje taka konieczność).Następnie urzędy krajowe badają zgłoszenie pod względem formalnym i merytorycznym i udziela ją bądź odmawiają udzielenia patentu krajowego lub regionalnego – jest to faza krajowa

Badania przeprowadzamy wg następujących metod:

A.przedmiotowa (szeroki zakres badań-średnio ok. 40 godz.):

 • wg. słów kluczowych,
 • wg. klasyfikacji,
 • wg. kombinacji dwóch powyższych

B.podmiotowa (ukierunkowany zakres badań-średnio ok. 10-15 godz.)

 • wg. nazw firm (np. producent i spółki powiązane),
 • wg. nazwisk twórców,
 • mieszana – z wykorzystaniem elementów każdej z ww. metod.

Koszt badań – 450 zł(kwota minimalna – obejmuje wstępny research dot. ilości materiałów/dokumentów do przebadania, po wstępnym ustaleniu czaso- i pracochłonności badań przedstawiamy szacowany czas badań)+ 150 zł/ godz. netto.

W trakcie badań cena jest weryfikowana na bieżąco,do uzgodnionych limitów. W przypadku gdy obszerność materiału do przeanalizowania wydłuża czas badań, kontynuujemy je wyłącznie po konsultacji z klientem i jego akceptacji zaproponowanego przez Kancelarię rozwiązania.

Prosimy o informacje wg jakiej metody Kancelaria ma przeprowadzić badania oraz w jakim zakresie ma być dokonane sprawdzenie istnienia ochrony: na rzecz konkretnego podmiotu (autorów), czy dla konkretnego rozwiązania.

Niezbędne jest również wskazanie terytorium (gdzie Państwo chcą produkować/ wprowadzać rozwiązanie).Zaznaczamy, iż tłumaczenia dokumentów lub wyciągi z rejestrów (oficjalne) mogą być płatne dodatkowo

Zaufali nam

Dowiedz się więcej

Jak prawidłowo oznaczać swoje rękodzieło? Odkryj naszą darmową checklistę „Autorska Nitka”!
Jak prawidłowo oznaczać swoje rękodzieło? Odkryj naszą darmową checklistę „Autorska Nitka”!

Jeśli jesteś osobą kreatywną, rękodzielnikiem lub po prostu kochasz tworzyć i chcesz chronić swoje prace, nasza checklista jest dla Ciebie. Dowiesz się, jak prawidłowo oznaczać swoje dzieła, aby były one…

Fundusz MŚP (SME Fund) – Bony własności intelektualnej
Fundusz MŚP (SME Fund) – Bony własności intelektualnej

SME Fund to program dotacji mający na celu pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) z siedzibą w UE w ochronie ich praw własności intelektualnej. Fundusz MŚP to inicjatywa Komisji Europejskiej…

Dźwiękowe znaki towarowe
Dźwiękowe znaki towarowe

Znaki dźwiękowe należą do niekonwencjonalnych znaków towarowych i tak jak wszystkie znaki towarowe muszą mieć zdolność odróżniającą. Często nie jesteśmy świadomi ile otacza nas dźwięków, które są zarejestrowanymi znakami towarowymi.…

Czym jest wynalazek?

Wynalazek jest to nowe i posiadające poziom wynalazczy rozwiązanie o charakterze technicznym, nadające się do przemysłowego stosowania.

 

Wynalazek jest nowy, jeżeli nie stanowi on części stanu techniki, czyli przed datą jego pierwszego zgłoszenia nie został on ujawniony publicznie gdziekolwiek na świecie (w tym w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, prezentację na wystawie/targach etc.). W przypadku potrzeby demonstracji wynalazku osobom trzecim przed dokonaniem jego zgłoszenia konieczne jest podpisanie z tymi osobami umowy o zachowaniu poufności.

 

Wynalazek posiada poziom wynalazczy (nieoczywistość, doniosłość wynalazku) jeżeli dla specjalisty w danej dziedzinie nie wynika on wprost ze stanu techniki (czyli nie da się wynalazku przy pomocy zwykłej logiki – bez wkładu twórczego – wywieść z tego, co jest powszechnie znane). W świetle powyższego, poziomu wynalazczego nie posiadają rozwiązania polegające na:

 • zmianie jedynie rozmiaru produktu, celem uczynienia go przenośnym;
 • połączeniu kilku znanych rozwiązań/elementów (agregacja), jeżeli nie prowadzi to do powstania nowej funkcji takiego rozwiązania lub do otrzymania korzystniejszego efektu końcowego takiego rozwiązania, w porównaniu z efektami cząstkowymi jego składowych.
 • zamianie zastosowanych komponentów na znane substytuty.

 

Charakter techniczny: istota wynalazku powinna być określona przez konkretne cechy/środki techniczne, pozwalające na odróżnienie wynalazku od rozwiązań znanych ze stanu techniki.

Przemysłowe stosowanie: efekt wykorzystania wynalazku nie może być tylko teoretyczny – musi on być użyteczny i powtarzalny w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, tj. w każdej działalności o charakterze technicznym, w tym też w rolnictwie.

Czym jest wzór użytkowy?

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów (art. 94 ustawy z dnia 30 czerwca 2000).

Pojęcie wzoru użytkowego jest zbliżone do wynalazku, ale obejmuje tylko przedmioty i nie musi spełniać kryterium poziomu wynalazczego (nieoczywistości, doniosłości wynalazku – czyli nie musi zaskoczyć nowatorstwem eksperta w danej dziedzinie).

Co to jest patent na wynalazek?

Patent to zabezpieczenie wyłączności wymyślonego i wypracowanego rozwiązania technicznego. Samo bycie twórcą pomysłu, nawet wdrożenie często z trudem wypracowanego rozwiązania technicznego, nie chroni bowiem przed szerokim i niekontrolowanym jego powielaniem przez konkurentów.

 

Patent służy do budowania dominującej pozycji na rynku, legalnego ograniczenia konkurencji, do zwrotu nakładów za prowadzone badania czy testy, daje możliwość wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i ich komercjalizacji.

 

Potwierdzeniem istnienia patentu jest opublikowany dokument patentowy, składający się z opisu patentowego obejmującego opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki (jeśli są).

 

Udzielone patenty podlegają wpisowi do rejestru patentowego, a informacja o jego udzieleniu publikowana jest w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

 

Patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu, przy czym umowa o przeniesienie patentu wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Przeniesienie patentu staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu tego przeniesienia do rejestru patentowego.

Czego nie uważa się za wynalazek?

 • odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
 • wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
 • planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;
 • wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
 • wytworów lub sposobów, których możliwość wykorzystania nie może zostać wykazana lub wykorzystanie ich nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego
 • programów komputerowych
 • przedstawienia informacji

Jak długo trwa ochrona wynalazku?

Czas trwania patentu wynosi dwadzieścia lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.

Kontakt

Uladzimir Cybulka

Uladzimir Cybulka

Rzecznik patentowy
nr wpisu w Urzędzie Patentowym RP 3424

Zadzwoń : +48 606 765 582
Adres e-mail : ucybulka@poraj.com

Rejestracja patentu w Polsce i Unii Europejskiej

Patent chroni innowację techniczną,

czyli produkt lub proces, który zapewnia nowe rozwiązanie techniczne. Patent jest tytułem własności przemysłowej, wydawanym przez Urząd Patentowy RP i daje prawo korzystania z wynalazku w sposób zawodowy lub zarobkowy oraz prawo zakazu jakiegokolwiek użytkowania, produkcji lub importu wynalazku bez zgody właściciela patentu.

Wynalazek to techniczne rozwiązanie, które musi być nowe. Nowość odnosi się do innowacji, która nie została wcześniej udostępniona publicznie. Dlatego jeśli wynalazek został ujawniony przed datą złożenia wniosku o ochronę patentową, uzyskanie patentu będzie niemożliwe.

Wniosek o udzielenie patentu

powinien być poprzedzony badaniem jego zdolności patentowej. Jest to badanie stanu techniki, które nie jest obowiązkiem prawnym. Przeprowadzenie weryfikacji daje pewność, że wynalazek nie będzie naruszał innych patentów.

W Unii Europejskiej zastrzeżeń patentowych dokonuje Europejski Urząd Patentowy (EUIPO). Zgłaszający może ubiegać się także o patent w innych krajach za pomocą zgłoszenia w krajowym urzędzie patentowym.