Prawo autorskie - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Sklep z umowami

Home | Sklep z umowami

Dlaczego tak ważna jest DOBRA umowa?

Wydawałoby się oczywiste, że umowa musi skutecznie przenosić lub/i gwarantować czyjeś prawa tymczasem z naszego doświadczenia wynika, że zdecydowana większość umów nie spełnia tego podstawowego warunku, a majątkowe prawa autorskie wygasają dopiero 70 lat po śmierci autora czyli twórcy dzieła.

Czym różnią się nasze umowy od innych dostępnych na rynku?

Doświadczenie

Mamy 30 lat doświadczenia w prowadzeniu spraw w zakresie własności intelektualnej. Umowy są efektem pracy wspólnej zespołu merytorycznego składającego się z radcy prawnego mec. Joanna Gwiazdowskiej, rzecznika patentowego Anny Cybulki oraz projektantki i copywritera Katarzyny Zalewskiej.

Konkurencyjne cenowo

Nasze umowy mają przystępne ceny, szczególnie korzystne są pakiety gotowych umów wraz w wersjami obcojęzycznymi i darmowymi konsultacjami naszych specjalistów od prawa własności intelektualnej.

Bez małego druku

Nasze umowy nie mają ukrytych lub niezrozumiałych dla użytkowników treści, które mogłyby wprowadzić w błąd lub być niekorzystne dla którejś ze stron.

Koncepcja wachlarza

Pakiet gotowych dokumentów jest łatwy do łączenia w zależności od potrzeb, na przykład:

 • Umowa (główny dokument)
 • Oświadczenie twórcy dot. osobistych praw autorskich (załącznik)
 • Oświadczenie dotyczące wizerunku (załącznik)
 • Słowniczek pojęć użytych w umowie (załącznik).

Legal design

Prosta i zrozumiała forma umowy pod względem:

 • Merytorycznym – wszystkie dokumenty opracowali nasi specjaliści od prawa własności intelektualnej
 • Językowym – nasze umowy przygotowaliśmy na podstawie wytycznych Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Graficznym – graficzna warstwa naszych umów ma pomóc w ich zrozumieniu i błyskawicznej orientacji czego dotyczy każdy paragraf lub akapit.

Wszystkie opcje

Dla każdej z umów:

Na przykład: Chcesz nabyć LOGO / PROJEKT OPAKOWANIA / TEKST

 • Przeniesienie praw od osoby fizycznej
 • Przeniesienie praw od firmy / osoby prawnej
 • Umowa licencyjna
 • Umowa o dzieło
 • Jesteś pracodawcą i chcesz nabyć:
 • od pracownika
 • w ramach kontraktu b2b

Różne wersje plików

W zależności od potrzeb:

 • Dokument Microsoft Word przygotowany jako interaktywny formularz eliminujący ryzyko błędu lub pomyłki i ułatwiający szybkie wypełnianie danych
 • Prosty dokument tekstowy w pełni edytowalny
 • PDF do wydruku

Różne wersje językowe

 • Angielski
 • Niemiecki
 • Rosyjski
 • Ukraiński

Poradnik gratis

Dodatek do każdego zakupu w postaci – Słowniczka pojęć – którego możesz używać jako poradnika dla siebie, księgowej, twórcy, projektanta. Dzięki temu będziesz wiedział na co się umawiasz, unikniesz sporów, dodatkowych kosztów i nieoczekiwanych żądań.

Dlaczego potrzebny Ci jest pakiet umów?

Pewne pozornie drobiazgi, niedopilnowane, mogą stwarzać w konsekwencji ogromne problemy biznesowe.
 • Czy posiadam pełne prawa do utworu/dzieła (grafika, projekt, tekst, zdjęcie itd.), za który zapłaciłem?
 • Dlaczego mam dopłacać skoro zapłaciłem już raz i mam fakturę, dlaczego faktura nie wystarcza? 
 • Czy każde użycie kupionego przeze mnie utworu wymaga dodatkowego wynagrodzenia twórcy/autora, ewentualnie dodatkowej umowy?
 • W jakich miejscach, sytuacjach, mediach mogę używać utworu za który zapłaciłem, czyli jakie pola eksploatacji zawiera moja umowa?
 • Czy mogę coś zmieniać w utworze np. kolor tła w logotypie?
 • Czy na wszystkich dokumentach muszę umieszczać nazwisko projektanta układu graficznego lub logo?
 • Nie jestem pewny czy posiadam wszystkie prawa do utworu, czy też nie?
 • Dlaczego grafik sprzedaje projekty zrobione dla mnie również moim konkurentom?
 • W jakiej sytuacji przysługuje 50% kosztów uzyskania przychodu?
Uporządkuj sprawy raz na zawsze, wprowadź standard umów:

✓   zrozumiały dla każdego
✓   uczciwy dla obu stron
✓   nie czyhający na niewiedzę
✓   
nie liczący na pośpiech czytającego
✓   
bez małego druku

Jeśli odpowiedzi na te pytania nie są dla Ciebie oczywiste, jeśli masz już umowy, a nie jesteś pewien, czy one skutecznie przenoszą prawa do dzieła (a większość niestety nie spełnia tego warunku) przeprowadzimy audyt i zabezpieczymy Twoje prawa.

Często zadawane pytania

Zapłata za fakturę niestety nie przenosi skutecznie praw autorskich majątkowych. Umowa przenosząca prawa autorskie musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać poprawne zapisy!

Praktycznie wzór każdej umowy można bez problemu znaleźć w Internecie. Dlaczego zatem wydawać pieniądze na indywidualnie przygotowaną umowę lub kupić jedną z naszych umów?

Jako specjaliści od prawa autorskiego specjalizujemy się tylko w tej branży, wiemy jakie problemy niesie ze sobą błąd w umowie i jakie mogą być tego konsekwencje.

Nie ma umowy dobrej dla każdego w każdej sytuacji. Nasze umowy możesz składać wg swoich potrzeb, uzupełniając je o potrzebne elementy.

Nie uznajemy małego druku.

Używamy przyjaznego, nie hermetycznego języka.

Nasze umowy mają przejrzystą formę, dzięki czemu nawet osoba nieobeznana z prawem, bez problemu zrozumie wszystkie jej zapisy.

Nasze umowy są krótkie, ponieważ nie zawierają zapisów odnoszących się do spraw nie dotyczących konkretnych stron umowy.

Co najważniejsze nasze umowy są skoncentrowane na celu, który mają zrealizować np. przeniesieniu skutecznie praw, udzieleniu licencji a większość umów „krążących” w Internecie choć zawiera wiele zapisów, często bardzo mądrze brzmiących, tego podstawowego celu nie realizuje. To właśnie bywa źródłem wielu konfliktów, które obserwujemy w swojej pracy od lat.

Legal design to koncepcja  ułatwiająca zrozumienie dość hermetycznego świata prawa i dokumentów prawnych.  Wykorzystuje ona zasady projektowania znane z innych dziedzin, które mają na celu stworzyć środowisko przyjazne i łatwe do zrozumienia. Legal design ma ułatwić orientację w dokumentach oraz korespondencji, przez przejrzysty design, brak małego druku, logiczną strukturę dokumentów prawnych oraz przystępny język. Legal design wykorzystuje w świecie prawa zasady projektowania skoncentrowanego na potrzebach odbiorcy.

Przede wszystkim umowa powinna mieć formę pisemną, powinny się w niej znaleźć konkretne elementy takie jak: określenie stron umowy, sprecyzowanie przedmiotu umowy, oświadczenie twórcy dotyczące własności dzieła, wskazanie pól eksploatacji, zezwolenie na wykonywanie praw zależnych, zezwolenia twórcy dotyczące osobistych praw autorskich, wysokość wynagrodzenia oraz terminy przekazania utworu i zapłaty.

 • Błędne zapisy de facto nie przenoszące praw.
 • Niedookreślenie utworów a zatem jest to umowa o „czymkolwiek” a zatem o „niczym”.
 • Nieokreślenie pól eksploatacji w umowie (umowa jest ważna tylko dla tych pól eksploatacji, które zostały w niej wyszczególnione).
 • Wymienienie jeszcze nieistniejących pól eksploatacji (taki zapis jest niezgodny z ustawą, natomiast można się umówić np. na podpisanie aneksu w przypadku pojawienia się nowych pól eksploatacji).
 • Brak określenia wynagrodzenia twórcy w odniesieniu do pól eksploatacji (twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji, chyba że w umowie postanowiono inaczej).
 • Brak oświadczenia twórcy o jego prawach do utworu
 • Brak określenia zakresu terytorialnego licencji lub czasu jej trwania (umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę).
 • Brak zapisu o prawach zależnych (jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórca zachowuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, mimo że w umowie postanowiono o przeniesieniu całości autorskich praw majątkowych, czyli przedsiębiorca chcąc np. użyć kolorowe logo w wersji czarno-białej będzie musiał każdorazowo prosić twórcę o zgodę, co może łączyć się z dodatkowym wynagrodzeniem).
 • Brak formy pisemnej (sama faktura nie jest umową w/s praw autorskich)
 • Brak określenia wynagrodzenia twórcy w odniesieniu do pól eksploatacji (twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji, chyba że w umowie postanowiono inaczej).
 • Prawo do integralności utworu (o ile przy np. logo zrozumiała jest potrzeba przedsiębiorcy dokonywania jakichś zmian lub modyfikacji, o tyle w utworze np. muzycznym lub literackim takie zmiany wymagają świadomej zgody twórcy na wykonywanie praw zależnych do utworu)
 • Brak zastrzeżenia twórcy o możliwości wykorzystania utworu w portfolio (bez takiej klauzuli może się okazać, że autor np. zdjęcia, nie będzie mógł go użyć na przykład na własnej stronie www, lub wziąć udziału w konkursie).
 • Brak precyzyjnych zapisów dotyczących wynagrodzenia i przeniesienia praw warunkowanego jego otrzymaniem.
 • Brak oświadczenia nabywcy o posiadaniu praw do udostępnionych materiałów lub np. zgód na użycie wizerunku itp.

Pola eksploatacji to sposób, w jaki może zostać wykorzystany utwór.

Ustawodawca w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wskazuje je w taki sposób:

„1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.”

Powyższą listę można uszczegóławiać – ograniczając prawa nabywcy lub licencjobiorcy. Często bez takiego ograniczania umowy stają się de facto nieskuteczne.

Zgodnie z art. 45 Ustawy „Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji”.

Zapis nie wyszczególniający poszczególnych pól eksploatacji tylko generycznie określający „wszystkie pola eksploatacji” jest niepoprawny.

Ustawa zakazuje zapisu o przyszłych, jeszcze nie znanych polach eksploatacji.

Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych prawa zależne do utworu obejmują opracowanie cudzego utworu na przykład: tłumaczenie, przeróbka, adaptacja.
Zgodnie z art. 2 ust 2 w/w ustawy Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego.

Czyli, zgodnie z Art. 46 ustawy, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórca/autor zachowuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, czyli jakichkolwiek zmian w utworze, mimo że w umowie postanowiono o przeniesieniu całości autorskich praw majątkowych.  A zatem mamy prawo do tekstu np. do naszych stron internetowych ale nie oznacza to prawa do dokonania tłumaczenia, adaptacji czy przeróbki.

Dowiedz się więcej

Każdy ma prawo rozumieć prawo, czyli co to jest legal design
Każdy ma prawo rozumieć prawo, czyli co to jest legal design

Czy język prawa jest zrozumiały? Jeśli tak, to dla kogo? Z pewnością nie będą to typowi Pani czy Pan Nowak. Może prawnik lub radca prawny? Zdaje się, że taka sytuacja…

InPost – polska marka „out of the box”
InPost – polska marka „out of the box”

To nie kwestia tego, kto mi pozwoli, kwestia tego, kto mnie powstrzyma. (Ayn Rand) To cytat, który pojawia się w jednym z wpisów facebook’owych firmy i idealnie opisuje sukces rewolucyjnych…

Imię lub nazwisko jako znak towarowy
Imię lub nazwisko jako znak towarowy

Imię lub nazwisko, oddzielnie, a czasem w parze, mogą być gwarantem powodzenia przedsięwzięcia i sukcesu biznesowego. Czy w tym celu powinny zostać zarejestrowane jako znak towarowy? Jakich branż może dotyczyć…

Kontakt

Joanna Gwiazdowska

Radca prawny

Zadzwoń : +48 61 843 21 00 
Adres e-mail : jgwiazdowska@poraj.com