Kancelaria rzecznika patentowego Poznań - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

PORAJ® Kancelaria Prawno-Patentowa

Rzecznicy Patentowi i Radcy Prawni – Eksperci od Własności Intelektualnej

PORAJ® Kancelaria Prawno-Patentowa

Rzecznicy Patentowi i Radcy Prawni – Specjaliści od Własności Intelektualnej

PORAJ® Kancelaria Prawno-Patentowa

Rzecznicy Patentowi i Radcy Prawni – Specjaliści od Własności Intelektualnej

PORAJ® Kancelaria
Prawno-Patentowa

Nasza kancelaria prawno patentowa skupia ekspertów od prawa własności intelektualnej: rzeczników patentowych oraz radców prawnych. Reprezentujemy naszych klientów zarówno w kraju przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i na terenie Unii Europejskiej i poza nią. Nasi rzecznicy patentowi mają wieloletnie doświadczenie w rejestracji znaków towarowych, ochronie wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i patentowaniu wynalazków.

checked
Doświadczenie
user
Podejście
sukces
Sukces
wspolpraca
Współpraca

PORAJ® Kancelaria
Prawno-Patentowa

Kancelaria Prawno -Patentowa PORAJ została założona w 1991 roku przez rzecznika patentowego Jerzego Chrzanowskiego, który w przemianach zachodzących w latach dziewięćdziesiątych w Polsce i na świecie dostrzegł zbliżające się zapotrzebowanie na rzetelną wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej.

checked
Doświadczenie
user
Podejście
sukces
Sukces
wspolpraca
Współpraca

Kancelaria rzecznika patentowego

mecenasa Jerzego Chrzanowskiego została założona już w 1991 roku. W przemianach zachodzących w latach dziewięćdziesiątych w Polsce i na świecie mecenas dostrzegł rosnące zapotrzebowanie na rzetelną wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Dziś nasi rzecznicy patentowi i radcy prawni wspierają klientów w ochronie ich praw, w urzędach patentowych na całym świecie.

Kancelaria Patentowa Poraj świadczy pełen wachlarz usług z zakresu doradztwa prawno-patentowego oraz ochrony własności intelektualnej. Począwszy od pomocy przy wyborze i projektowaniu praw, ich rejestracji, egzekwowaniu czy komercjalizacji.

Kancelaria Poraj w liczbach

Początki Naszej działalności sięgają roku 1991. Od tego czasu z powodzenie działaliśmy w obszarach prawa patentowego oraz autorskiego nie tylko w Polsce ale i w całej Unii Europejskiej. Możemy pochwalić się:

0
Zakończonych spraw
0
Państw w których działamy
0
Obsłużonych Klientów
0
Lat doświadczenia

Porady i Aktualności

Jestem wynalazcą i co dalej?
Jestem wynalazcą i co dalej?

Masz świetny pomysł i chcesz go zrealizować?Zastanawiasz się, co powinieneś zrobić, by najlepiej zadbać o swoją własność intelektualną?Najważniejsze, by wszystko dobrze przemyśleć, sprawdzić i zaplanować. Czy można chronić pomysł? Pomysł,…

Znaki towarowe na czarną godzinę cz.III
Znaki towarowe na czarną godzinę cz.III

W ostatniej części rozważań na temat praw własności przemysłowej jako instrumentów zabezpieczenia na czas kryzysu gospodarczego zajmiemy się wydzierżawieniem i ustanowieniem zastawu na znak towarowy. W jaki sposób mogę wydzierżawić…

Znaki towarowe na czarną godzinę cz. II
Znaki towarowe na czarną godzinę cz. II

Kontynuując rozważania na temat praw własności przemysłowej jako instrumentów zabezpieczenia na czas kryzysu gospodarczego zajmiemy się teraz udzieleniem licencji na znak towarowy. Jak udzielić licencji na znak towarowy? Zgodnie z…

Porady i Aktualności

Jestem wynalazcą i co dalej?
Jestem wynalazcą i co dalej?

Masz świetny pomysł i chcesz go zrealizować?Zastanawiasz się, co powinieneś zrobić, by najlepiej zadbać o swoją własność intelektualną?Najważniejsze, by wszystko dobrze przemyśleć, sprawdzić i zaplanować. Czy można chronić pomysł? Pomysł,…

Znaki towarowe na czarną godzinę cz.III
Znaki towarowe na czarną godzinę cz.III

W ostatniej części rozważań na temat praw własności przemysłowej jako instrumentów zabezpieczenia na czas kryzysu gospodarczego zajmiemy się wydzierżawieniem i ustanowieniem zastawu na znak towarowy. W jaki sposób mogę wydzierżawić…

Często zadawane pytania

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Znakiem towarowym może być wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk lub zapach.

Znak towarowy to symbol, dzięki któremu klienci wybiorą na rynku konkretny produkt, dlatego logo powinno być charakterystyczne i jedyne.

Na wygląd logo z pewnością ma wpływ branża, w którą wpisuje się produkt czy usługa oferowana przez firmę.

Aby mógł zostać skutecznie zarejestrowany, znak towarowy musi posiadać cechy charakterystyczne i zgodne z prawem:

 

 • Charakter odróżniający: zdolność znaku do rozróżnienia produktów lub usług, dla których wymagana jest rejestracja. Znaku nie można mylić z innymi, wcześniej istniejącymi znakami, stosowanymi do odróżniania produktów lub usług, identycznych lub podobnych do tych, dla których złożono wniosek o rejestrację.
 • Zgodność z prawem: znaki, które są sprzeczne z prawem, porządkiem publicznym i moralnością, a także znaki, które mogłyby służyć do oszustwa, a w każdym razie te, których użycie stanowiłoby naruszenie innych wyłącznych praw osób trzecich, nie mogą stanowić przedmiotu rejestracji jako znaki towarowe.

 

(informacja ze strony www.uprp.pl)

Pełny katalog przyczyn bezwzględnej odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy wskazuje ustawa Prawo własności przemysłowej w art. 129, zgodnie z którym nie udziela się praw ochronnych na oznaczenie, które:

1) nie może być znakiem towarowym;

2) nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone;

3) składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;

4) składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

5) stanowi kształt towaru, który jest uwarunkowany wyłącznie jego naturą, jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru;

6) zostało zgłoszone w złej wierze;

7) jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;

8) zawiera element będący symbolem, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową;

9) zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź innego oficjalnego lub powszechnie używanego odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo organizacji społecznej działającej w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tej organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo organu samorządu terytorialnego, albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie;

10) zawiera symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol (herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takiego oznaczenia w obrocie;

11) zawiera urzędowo uznane oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takiego oznaczenia, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do jego używania;

12) ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru;

13) stanowi chronioną nazwę odmiany roślin i odnosi się do odmiany roślin tego samego lub pokrewnego gatunku;

14) w odniesieniu do wyrobów alkoholowych, taki znak towarowy zawiera element geograficzny niezgodny z pochodzeniem wyrobu, gdyż Urząd Patentowy uzna go, za wprowadzający odbiorców w błąd;

15) zawierają element geograficzny prawdziwy w sensie dosłownym co do terytorium, regionu lub miejsca, z którego towar pochodzi, a który mógłby wprowadzić odbiorców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu. W przypadku homonimicznych oznaczeń geograficznych dla wina i piwa ochrona może być przyznana, z tym, że Urząd Patentowy RP wezwie osobę, która dokonała zgłoszenia później, do dokonania w znaku odpowiednich zmian pozwalających na odróżnienie go od znaku wcześniejszego;

16) są identyczne lub podobne do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia, określenia tradycyjnego dla wina lub oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego, których ochrona jest przewidziana na podstawie przepisów prawa i w zakresie w nich przewidzianym;

Oznaczenia określone w punktach 2, 3 oraz 4, mogą nabyć, poprzez ich intensywne używanie na rynku, tzw. wtórną zdolność odróżniającą. Dzięki nabyciu, przed datą jego zgłoszenia do Urzędu, wtórnej zdolności odróżniające, znak, który pierwotnie był jej pozbawiony, może zostać zarejestrowany. 

Katalog względnych przeszkód udzielania prawa ochronnego zawarty jest w art. 132pwp. Podstawę sprzeciwu wobec zgłoszenia może stanowić znak:

1) którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;

2) identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;

3) identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym;

4) identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego

znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego;

5) identyczny lub podobny do znaku towarowego, który przed datą według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego był w Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie znany i używany jako znak towarowy przeznaczony do oznaczania towarów identycznych lub podobnych pochodzących od innej osoby, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym.

Ochrona znaku towarowego jest ważna na terenie kraju, na którym dokonano zgłoszenia, rejestracja znaku dokonana przez Urząd Patentowy RP jest skuteczna w granicach terytorium RP.

 

(informacja ze strony www.uprp.pl)

Istnieje jednakże możliwość rozszerzenia zasięgu terytorialnego znaku towarowego na inne państwa, korzystając z jednego z trzech zaprezentowanych poniżej systemów: 

 

 • system krajowy – dokonanie zgłoszenia znaku w urzędzie właściwym ds. ochrony własności przemysłowej w danym państwie. W wielu krajach, podczas dokonywania takiego zgłoszenia, konieczne jest działanie za pośrednictwem pełnomocnika, z reguły będącego odpowiednikiem polskiego rzecznika patentowego;
 • system regionalny – dokonanie zgłoszenia znaku we właściwym urzędzie regionalnym. Znak towarowy będzie wówczas chroniony na terytorium wszystkich państw członkowskich tego systemu. Jest to procedura właściwa dla wspólnotowych znaków towarowych. Podmiot, dokonując jednego zgłoszenia w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, może uzyskać ochronę swojego znaku towarowego na obszarze całej Unii Europejskiej. Innymi regionalnymi urzędami są: Urząd Znaków Towarowych Beneluksu (BTO), Afrykańska Organizacja Własności Przemysłowej (ARIPO);

 

 1. system międzynarodowy (tzw. „system madrycki”) – dokonanie zgłoszenia znaku w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP. Rejestracja możliwa jest w wybranych państwach, które są stronami Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych lub też Protokołu do tego Porozumienia.

Pojęcie „design” odświeżyło i utrwaliło swe znaczenie w XXI wieku i to nie tylko ze względu na wartości artystyczne, lecz przede wszystkim rynkowe. Wzór, wizerunek, kształt, wygląd, wzór przemysłowy, wzór wspólnotowy, aranżacja, struktura, materiał wytworu, logotyp, logo, opakowanie, symbol graficzny, czcionka – wszystkie te pojęcia łączą się w tym jednym.

 

Jak definiujemy „design” z punktu widzenia prawa własności przemysłowej? To

w zasadzie, nic innego jak wzór przemysłowy, a zatem nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Rejestracja wzoru przemysłowego pomaga rozwiązać problem z:

 • kopiowaniem, podrabianiem oraz wprowadzaniem przez konkurencyjne podmioty do obrotu towarów wyglądających lub opakowanych identycznie lub łudząco podobnie

 • obroną przed zarzutami naruszania cudzych praw do wyglądu ich wyrobów lub opakowań

 • pogorszeniem przez konkurencję wizerunku firmy/wzoru przez wprowadzanie towarów gorszej jakości/o gorszych właściwościach i o identycznym wyglądzie

 • kradzieżą oryginalnego pomysłu na wygląd towarów lub ich opakowanie

 • napływem tańszych, lecz gorszej jakości towarów o podobnym wyglądzie

 • wejściem na rynek z produktem o identycznym/podobnym wyglądzie konkurencji o znacznie większych możliwościach

 • potrzebą każdorazowego udowodniania praw do wzoru – wyglądu towaru/opakowania

 • bardzo długim czasem postępowań sądowych oraz ich wysokimi kosztami ze względu na potrzebę udowadniania własnych praw do do wzorów towarów/opakowań

Wzór użytkowy to nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, bliżej mu do wynalazku, może dotyczyć kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

 

Wzór przemysłowy to rozwiązanie dotyczące wzornictwa, estetyki czyli czysty design.

 

Przykładowo wzorem użytkowym może być rozwiązanie techniczne, np. sposób rozkładania się mebla, a jego kształt, kolor, faktura będą już wzorem przemysłowym.

Ta sama rzecz może być zarówno wzorem użytkowym, jak i przemysłowym.

Wynalazek jest to nowe i posiadające poziom wynalazczy rozwiązanie o charakterze technicznym, nadające się do przemysłowego stosowania.

 

Wynalazek jest nowy, jeżeli nie stanowi on części stanu techniki, czyli przed datą jego pierwszego zgłoszenia nie został on ujawniony publicznie gdziekolwiek na świecie (w tym w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, prezentację na wystawie/targach etc.). W przypadku potrzeby demonstracji wynalazku osobom trzecim przed dokonaniem jego zgłoszenia konieczne jest podpisanie z tymi osobami umowy o zachowaniu poufności.

 

Wynalazek posiada poziom wynalazczy (nieoczywistość, doniosłość wynalazku) jeżeli dla specjalisty w danej dziedzinie nie wynika on wprost ze stanu techniki (czyli nie da się wynalazku przy pomocy zwykłej logiki – bez wkładu twórczego – wywieść z tego, co jest powszechnie znane). W świetle powyższego, poziomu wynalazczego nie posiadają rozwiązania polegające na:

 • zmianie jedynie rozmiaru produktu, celem uczynienia go przenośnym;
 • połączeniu kilku znanych rozwiązań/elementów (agregacja), jeżeli nie prowadzi to do powstania nowej funkcji takiego rozwiązania lub do otrzymania korzystniejszego efektu końcowego takiego rozwiązania, w porównaniu z efektami cząstkowymi jego składowych.
 • zamianie zastosowanych komponentów na znane substytuty.

 

Charakter techniczny: istota wynalazku powinna być określona przez konkretne cechy/środki techniczne, pozwalające na odróżnienie wynalazku od rozwiązań znanych ze stanu techniki.

Przemysłowe stosowanie: efekt wykorzystania wynalazku nie może być tylko teoretyczny – musi on być użyteczny i powtarzalny w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, tj. w każdej działalności o charakterze technicznym, w tym też w rolnictwie.

Patent to zabezpieczenie wyłączności wymyślonego i wypracowanego rozwiązania technicznego. Samo bycie twórcą pomysłu, nawet wdrożenie często z trudem wypracowanego rozwiązania technicznego, nie chroni bowiem przed szerokim i niekontrolowanym jego powielaniem przez konkurentów.

 

Patent służy do budowania dominującej pozycji na rynku, legalnego ograniczenia konkurencji, do zwrotu nakładów za prowadzone badania czy testy, daje możliwość wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i ich komercjalizacji.

 

Potwierdzeniem istnienia patentu jest opublikowany dokument patentowy, składający się z opisu patentowego obejmującego opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki (jeśli są).

 

Udzielone patenty podlegają wpisowi do rejestru patentowego, a informacja o jego udzieleniu publikowana jest w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

 

Patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu, przy czym umowa o przeniesienie patentu wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Przeniesienie patentu staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu tego przeniesienia do rejestru patentowego.

Często zadawane pytania

 • Rejestracja znaku daje narzędzia prawne do ochrony marki, którą tworzysz i promujesz.
 • Rejestracja znaku towarowego daje jego właścicielowi prawo do wyłącznego korzystania z niego, a tym samym możliwość zakazu używania go przez osoby trzecie w odniesieniu do tych samych lub podobnych produktów / usług, jeśli takie użycie może wprowadzić w błąd konsumentów.
 • Marka jest niezwykle bezpośrednią i wyrazistą metodą komunikacji i odgrywa zasadniczą rolę w warunkowaniu wyborów konsumentów.
 • Znak towarowy stanowi niematerialne prawo własności, które wpływa na wartość firmy. prawa ochronne na znaki towarowe są dziedziczne oraz zbywalne a jako aktywa biznesowe podnoszą wartość firmy i mogą być przedmiotem aportu, podstawą do uzyskania dofinansowań, przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Znakiem towarowym może być wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk lub zapach.

Znak towarowy to symbol, dzięki któremu klienci wybiorą na rynku konkretny produkt, dlatego logo powinno być charakterystyczne i jedyne.

Na wygląd logo z pewnością ma wpływ branża, w którą wpisuje się produkt czy usługa oferowana przez firmę.

Wynalazek jest to nowe i posiadające poziom wynalazczy rozwiązanie o charakterze technicznym, nadające się do przemysłowego stosowania.

 

Wynalazek jest nowy, jeżeli nie stanowi on części stanu techniki, czyli przed datą jego pierwszego zgłoszenia nie został on ujawniony publicznie gdziekolwiek na świecie (w tym w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, prezentację na wystawie/targach etc.). W przypadku potrzeby demonstracji wynalazku osobom trzecim przed dokonaniem jego zgłoszenia konieczne jest podpisanie z tymi osobami umowy o zachowaniu poufności.

Wynalazek posiada poziom wynalazczy (nieoczywistość, doniosłość wynalazku) jeżeli dla specjalisty w danej dziedzinie nie wynika on wprost ze stanu techniki (czyli nie da się wynalazku przy pomocy zwykłej logiki – bez wkładu twórczego – wywieść z tego, co jest powszechnie znane). W świetle powyższego, poziomu wynalazczego nie posiadają rozwiązania polegające na:

 • zmianie jedynie rozmiaru produktu, celem uczynienia go przenośnym;
 • połączeniu kilku znanych rozwiązań/elementów (agregacja), jeżeli nie prowadzi to do powstania nowej funkcji takiego rozwiązania lub do otrzymania korzystniejszego efektu końcowego takiego rozwiązania, w porównaniu z efektami cząstkowymi jego składowych.
 • zamianie zastosowanych komponentów na znane substytuty.

Charakter techniczny: istota wynalazku powinna być określona przez konkretne cechy/środki techniczne, pozwalające na odróżnienie wynalazku od rozwiązań znanych ze stanu techniki.

Przemysłowe stosowanie: efekt wykorzystania wynalazku nie może być tylko teoretyczny – musi on być użyteczny i powtarzalny w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, tj. w każdej działalności o charakterze technicznym, w tym też w rolnictwie.

Znak towarowy może zarejestrować każda firma, stowarzyszenie, osoba, która chce inwestować w rozpoznawalność swojej marki.

(informacja ze strony www.uprp.pl)

Komu przysługuje prawo ochronne na znak towarowy? Czy prawo ochronne na znak towarowy może przysługiwać więcej niż jednemu uprawnionemu?

Prawo ochronne na znak towarowy z zasady przysługuje uprawnionemu (zgłaszającemu lub innej osobie, która nabyła od niego prawo do znaku towarowego). 

 

W zależności od rodzaju znaku i charakteru podmiotów uprawnionych możemy wyróżnić:

– indywidualny znak towarowy

– wspólne prawo ochronne

– wspólny znak towarowy 

– wspólny znak towarowy gwarancyjny.

Indywidualny znak towarowy przysługuje tylko jednemu uprawnionemu, zapewniając używanie znaku towarowego na wyłączność temu podmiotowi, na którego rzecz znak towarowy został zarejestrowany

Wspólne prawo ochronne jest udzielane na znak towarowy, przeznaczony do używania przez kilka osób, w tym przedsiębiorców, którzy zgłosili go wspólnie, jeżeli używanie takie nie jest sprzeczne z interesem publicznym i nie ma na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności, co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów. Zasady używania znaku towarowego na podstawie wspólnego prawa ochronnego określa regulamin znaku przyjęty przez tych przedsiębiorców, który należy dołączyć do podania.

Wspólny znak towarowy na gruncie aktualnych przepisów jest przeznaczony do używania przez organizację posiadającą osobowość prawną, która została powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców oraz przedsiębiorców w niej zrzeszonych. 

Prawo autorskie chroni jako utwór każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia czy sposobu wyrażenia. Nabycie prawa autorskiego jest niezwykle łatwe – nie wymaga rejestracji czy uiszczenia opłaty, czego nie można powiedzieć o udowodnieniu posiadania praw autorskich – stąd popularność rejestracyjnego systemu praw własności przemysłowej.

Symbol © z angielskiego copyright, oznacza prawa autorskie, które autorowi utworu przysługują automatycznie, bez konieczności dodatkowej rejestracji, niezależnie ad umieszczonego lub nie, znaku ©.

W Stanach Zjednoczonych od 1 marca 1989 r usunięto wymóg używania symbolu praw autorskich, ale jego obecność lub brak jest znaczący w przypadku utworów opublikowanych przed tą datą i ma wpływ na prawa przysługujące autorowi, którego prawa autorskie zostały naruszone.

Istnieje również symbol Copyleft  (copyright © w lustrzanym odbiciu) nie mający znaczenia prawnego. Jego nazwa to zabawa językowa ze słowem copyright, copyleft jest jego odwrotnością, udostępniając użytkownikowi pełną wolność korzystania z utworu.

Symbol CC z angielskiego Creative Commons oznacza wolne licencje, w których autor może sam określić sposób, w jaki chce się dzielić swoją twórczością (nie dotyczy oprogramowania).

Symbol ℗ (phonogram lub phonorecord) używany szczególnie w Stanach Zjednoczonych, oznacza zastrzeżone prawa autorskie do nagrań dźwiękowych.

Nagranie dźwiękowe ma odrębne prawa autorskie, które różnią się od praw autorskich do utworu bazowego (zwykle utworu muzycznego, zapisanego w notacji muzycznej i tekstach pisanych), jeśli takie istnieją. Informacja o prawach autorskich dotyczących nagrań dźwiękowych obejmuje prawa autorskie do samego dźwięku i nie będzie miała zastosowania do żadnej innej wersji, nawet jeśli zostanie wykonana przez tego samego wykonawcę (wykonawców).

Symbole ®  ™ i ℠ narodziły się w Stanach Zjednoczonych i są zwykle używane razem ze logo, nazwą firmy lub innym znakiem w celu poinformowania opinii publicznej, że jest marką.

Symbol ™ pochodzi od słów TradeMark (znak towarowy) wskazuje on na istnienie praw do znaku towarowego w odniesieniu do określonego znaku odróżniającego, niezależnie od tego, czy pochodzi on z faktycznego używania, czy ze złożenia (oczekującego) zgłoszenia znaku towarowego.

Symbol ℠ ServiceMark (znak usługowy) używany szczególnie w Stanach Zjednoczonych, ponieważ w Polsce nie mamy takiego rozróżnienia. Oznacza, że podobnie jak w przypadku ™, że dany znak jest marką, ale niekoniecznie zarejestrowaną w urzędzie patentowym.

Symbol ® Registered (zarejestrowany) oznacza, że dany znak został zarejestrowany jako znak towarowy w odpowiednim Urzędzie Patentowym w Polsce lub za granicą. Firma posiadająca zarejestrowany znak może, choć nie musi używać tego symbolu. Zabronione jest używanie tego symbolu dla niezarejestrowanych znaków, podlega ono karze grzywny.

Dołącz do Naszego Newslettera

Bądź na bieżąco

Kancelaria PORAJ - jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skontaktuj się z nami!

ul. J. Słowackiego 31/33 lok. 1, 60-824 Poznań

Spotkajmy się w Naszym biurze

+48 61 843 21 00

15 minut konsultacji telefonicznej GRATIS!

kancelaria@poraj.com

Zostaw nam wiadomość

Potrzebujesz porady prawnej?

Umów się na spotkanie korzystając z kalendarza obok
lub zadzwoń +48 61 843 21 00

Listopad 2020
pon wt śr czw pt sob nie
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456