Jak wycenić wartość marki? Wycena marki - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Wycena, szacowanie i audyt praw
Wycena wartości marki

Home | Usługi | Wycena, szacowanie i audyt praw

Wycena i audyt praw

Home | Usługi | Wycena i audyt praw

Wycena, szacowanie, audyt praw

W zależności od zmian orzecznictwa czy przepisów, a także rynku, czy branży doradzamy w zakresie strategii ochrony własności intelektualnej firmy lub poszczególnych produktów / usług. W ramach proponowanych działań przeprowadzamy wyceny znaków towarowych, due diligence firm, opracowanie planów rozwoju marki, kreowanie polityki innowacyjnej.  W tym celu przygotowujemy wzory dokumentów oraz procedur, szkolimy pracowników oraz kadrę zarządzającą.

Zmiany przepisów i zachowań rynkowych wymuszają konieczność aktualizowania i dopasowania ochrony do bieżących działań firmy. Dlatego, rekomendujemy audyt prawidłowości używania już zarejestrowanych znaków towarowych, ze względu na fakt, iż tylko prawo prawidłowo używane jest faktycznie egzekwowane.

Wyceny aktywów niematerialnych firmy, do których należą: wycena wartości znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, prowadzą profesjonalne i doświadczone zespoły składające się z rzecznika patentowego, prawnika i analityka finansowego. Opracowana przez zespół ekspertów wycena, często w odniesieniu do całej rodziny praw firmy, stanowi oficjalny dokument i może być przedłożona każdej instytucji upoważnionej do jej analizy, np. przed urzędem skarbowym, bankiem czy wykorzystana do potrzeb przekształceń, rozliczeń itp.

Prowadzimy również wszechstronne analizy prawidłowego używania znaków towarowych, strategii dot. ochrony i procedur praw własności intelektualnej, prawidłowości regulacji wewnętrznych w tym zakresie itd. Analizy te opracowujemy w celach wewnętrznych, jako przygotowanie do przekształceń lub innych procesów, a wnioski w nich zawarte oparte są nie tylko na naszym doświadczeniu lecz również na aktualnie analizowanym orzecznictwie.

Wycena wartości marki

Marka – co to takiego i jakie ma znaczenie?

Marka jest jednym z najcenniejszych aktywów każdej firmy. To suma doświadczeń mówiących o tym – jak produkt lub firma jest postrzegana przez klientów, inwestorów, pracowników, media. Dlatego marka to coś więcej niż nazwa firmy, logo czy produkt, a spójne i specyficzne wrażenie, które wywołują wszystkie te elementy jednocześnie i zapewniają marce rozpoznawalność.

Fakt, że marka jest w zasadzie niematerialna, nie oznacza, że nie jest ona cennym aktywem biznesowym. Przecież sposób, w jaki klient myśli o firmie, wpływa na jego zachowania zakupowe, co bezpośrednio decyduje o wynikach finansowych firmy.

Po co określa się wartość marki?

Szacuje się, że aktywa niematerialne stanowią, w zależności od branży i rynku od 50 do 90% wartości przedsiębiorstwa. Precyzyjne określenie wartości marki będzie kluczowe, jeśli firma planuje ekspansję na nowe rynki czy wprowadzenie nowych produktów. Marka może być wtedy miarą w szacowaniu szans na powodzenie.

Wycenę marki sporządza się również, by sprawdzić konkurencyjność czy przedstawić wiarygodne dane potencjalnym partnerom decydującym się na współpracę.
Poza tym, wycena wartości marki może mieć znaczenie w sytuacjach spadkowych czy sukcesji w firmie.

Cele wyceny wartości marki
 • ocena potencjalnych kandydatów do fuzji lub przejęć;

 • identyfikacja i priorytetyzacja aktywów, które generują wartość;

 • wzmacnianie pozycji w negocjacjach dotyczących transferu technologii;

 • podejmowanie świadomych decyzji finansowych dotyczących utrzymania, komercjalizacji i darowizny praw własności intelektualnej;

 • ocena perspektyw komercyjnych dla wczesnego etapu badań i rozwoju (R&D);

 • wycena wysiłków badawczo-rozwojowych i priorytetowego traktowania projektów badawczych;

 • wsparcie wyceny zabezpieczenia kredytu.

Pozostałe cele wyceny własności intelektualnej to:

 • wspomaganie procesu decyzyjnego dla strategicznego rozwoju biznesu w firmach;

 • zabezpieczenie inwestycji finansowych;

 • określenie „pozycji odejścia” w negocjacjach biznesowych;

 • ustalenie potencjalnych odszkodowań za naruszenie praw własności intelektualnej;

 • ustalanie opłat licencyjnych (tj. benchmarking);

 • spełnianie wymogów standardów prawnych i rachunkowych;

 • spełnianie wymogów w obszarze opodatkowania, w szczególności podatku od zysków kapitałowych i zobowiązań z tytułu opłat skarbowych.

Jak wycenić wartość marki?

Jak już wspominaliśmy, z punktu widzenia właściciela marki, wiedza na temat jej wartości jest pomocna w budowaniu strategii marketingowych czy wytyczaniu celów rozwojowych. Znajomość wartości marki – jako jednego z podstawowych elementów wartości całego przedsiębiorstwa oraz składowej aktywów niematerialnych – istotna jest także dla transakcji biznesowych (np. sprzedaż) oraz określania potencjału dochodowego. Wyceny wartości marki dokonują eksperci posiadający odpowiednie doświadczenie i kompetencje w weryfikacji wartości aktywów niematerialnych i prawnych.

Metody wyceny wartości marki

Wycena wartości marki to trudna procedura, która nie jest nauką ścisłą. Wycena tej samej marki, wykonana przez różne podmioty, może być diametralnie różna. Dlatego istotne jest dopasowanie metody.

Do celów biznesowych metody wyceny można podzielić na dwa podejścia: ilościowe oraz jakościowe. Podejście ilościowe  opiera się na danych liczbowych i mierzalnych w celu uzyskania wartości ekonomicznej wycenianej wartości intelektualnej. Podejście jakościowe koncentruje się  na analizie cech (takich jak prawna sila patentu) i sposobu wykorzystania praw własności intelektuanej.

PODEJŚCIE ILOŚCIOWE

W podejściu ilościowym stosuje się kilka metodologii, gdzie najczęściej korzysta się z trzech podstawowych:

 • METODA KOSZTOWA
  Wycena kosztowa to wycena oparta na kosztach stworzenia/powstania marki. Polega na zestawieniu kosztów budowania, promocji marki. Na pierwszy rzut oka wydaje się łatwą, bo wymaga wiedzy, która zawarta jest w finansowych archiwach, a więc konkretnych, precyzyjnych danych.
  Podstawową wadę metody jest założenie, że wartość marki może wynikać z poniesionych dotychczas na jej stworzenie i funkcjonowanie kosztów. I choć właściciel marki poniósł koszty materialne oraz poświęcił na jej stworzenie część swojego życia, w wycenie marki liczy się efekt końcowy, stan na dany moment i prognoza zysków.
 • METODA DOCHODOWA
  Właśnie na sporządzaniu prognoz opiera się metoda dochodowa. Fundamentem wartości marki są szacunkowe dochody, które marka będzie generować w przyszłości. Ekspert dysponuje specjalistycznymi metodami szacowania przyszłych zysków oraz czasu, w którym będą one uzyskane w uwzględnieniem ewentualnego ryzyka.
  Wartość marki może nie odpowiadać jej rzeczywistemu nominałowi, jeśli przewidywane ryzyko nie nastąpi, będzie wtedy wyższa. Z kolei, może być niższa, jeśli się ono wydarzy.
 • METODA RYNKOWA
  Wycena rynkowa opiera się na porównaniu wycenianej marki, do innych marek (najczęściej z tej samej branży), ale przede wszystkim opiera się na cenie, którą są skłonni płacić za produkt klienci, czyli jego ekonomicznej wartości.
PODEJŚCIE JAKOŚCIOWE

Metoda ta zwana jest potocznie ewaluacją i nie opiera się na danych analitycznych. Oceną tą metodą odbywa się poprzez analizę różnych wskaźników w celu oceny prawa własności intelektualnej, tj, określenia jego znaczenia.
Metoda bada na poziomie mikro:

 • jakość samych wartości niematerialnych i  prawnych, ich pozycję i znaczenie (w stosunku do innych czynników wpływających na biznes);
 • branżę, w której działa firma;
 • potencjalną wartość prawa własności intelektualnej dla obecnej i potencjalnej konkurencji.

Wynikiem metod jakościowych jest analiza opisowai/lub wynik, który dostrzega wiele czynników, ale nie udziela odpowiedzi w kategoriach finansowych. Główną zaletą metody jest jej względna prostota, a do oceny wykorzystuje się dane publiczne, a więc łatwo dostępne i nieodpłatne.

Dlaczego my?

Chcąc prawidłowo oszacować wartość marki, do każdego przypadku trzeba podejść indywidualnie. Wycenę marki mogą przeprowadzić odpowiednie kancelarie prawne, biegłe w wycenie marki.

Jesteśmy ekspertami od własności intelektualnej, a nasze ponad 30-letnie doświadczenie w branży, a więc praktyka i biegłość w zastosowaniu znanych i skutecznych metod, umożliwiają nam w rzetelny sposób określić faktyczną wartość marki, w której skład wchodzą takie elementy jak nazwa, logo, kolory, zasoby cyfrowe oraz tożsamość. Warto zaznaczyć, że do aktywów niematerialnych firm zaliczane mogą być również wzory przemysłowe, patenty, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej.

Przeprowadzamy również wyceny samych znaków towarowych, due diligence firm oraz innych rodzajów aktywów niematerialnych firm takich jak wzory przemysłowe, patenty, prawa autorskie.

Link do artykułu: Na czym polega niełatwy proces wyceny znaków towarowych