Regulamin sklepu - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SPIS TREŚCI

1 SPRZEDAWCA, DANE KONTAKTOWE

2 DEFINICJE

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

4 WYMAGANIA TECHNICZNE

5 PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE

6 PRODUKTY NIEODPŁATNE

7 KONSULTACJE

8 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

9 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

10 DOSTAWA PRODUKTÓW

11 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

12 REKLAMACJE

13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

14 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

15 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

16 ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE WZORÓW

17 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

18 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

19 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

20 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA ORAZ PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA ORAZ PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

§1 SPRZEDAWCA, DANE KONTAKTOWE

 1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie com/sklep i na odpowiednich podstronach i jest prowadzony przez PORAJ Kancelaria Prawno-Patentowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Słowackiego 31/33 lok. 1, 60-824 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy w Poznaniu pod numerem KRS: 0000328374, posiadającą: NIP: 7811836925, REGON: 301088418, kapitał zakładowy w wysokości 30.000,00 PLN (zwana dalej: Sprzedawcą).
 2. W przypadku pytań lub reklamacji należy kontaktować się ze Sprzedawcą, używając następujących danych kontaktowych:
 • numer telefonu: +48 61 84 32 100
 • adres e-mail: kancelaria@poraj.com

 

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą, w ramach Sklepu, umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
 6. Konto – konto Klienta założone na platformie internetowej Sklepu umożliwiające dostęp do zakupionych Produktów.
 7. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresemcom/sklep oraz na odpowiednich jego podstronach, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów.
 8. Produkt – produkt oferowany i/lub zakupiony w Sklepie, dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej, oraz konsultacje i e-konsultacje. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 9. E-konsultacja – konsultacja przeprowadzona z Klientem telefonicznie lub online.
 10. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu za cenę wskazaną w opisie Produktu, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 12. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
 13. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 14. Operator płatności– Serwis Przelewy24 przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań.
 15. Dowód zapłaty – faktura wystawiona zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i innymi stosownymi przepisami prawa.
 16. Płatność – wpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu- w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.
 17. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 19. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 20. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
 21. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 22. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

 

§3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu.
 2. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient, poprzez jego akceptację, wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 3. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Zabrania się w ramach korzystania ze Sklepu, w szczególności w formularzach znajdujących się w Sklepie, dostarczania informacji o charakterze bezprawnym, oraz rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu informacji o charakterze spamu.
 5. Nakazuje się:

– korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;

– korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania oraz funkcjonowania innych Klientów.

 1. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, potrzebne są:

– dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;

– odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;

– aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.

 1. Do otwarcia i użycia plików stanowiących asortyment Sklepu niezbędne jest oprogramowanie: Microsoft Word lub/i czytnik PDF.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za nieprawidłowe lub ograniczone działanie komputera, telefonu lub innego urządzenia mobilnego należącego do Klienta oraz zainstalowanego na nich oprogramowania, a także za brak dostępu do konta poczty e-mail Klienta lub umieszczenie wiadomości Sprzedawcy w skrzynce zawierającej wiadomości o charakterze spamu.
 3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów lub przez nieuprawnione osoby trzecie.

§5 PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są Produktami dostępnymi.
 2. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sprzedawca może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.
 3. W ofercie Sklepu mogą znajdować się również Produkty na indywidualne zamówienie. Klient chcący dokonać indywidualnego zamówienia powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail wskazanym w paragrafie 1 Regulaminu. Proces zamówienia Produktu indywidualnego zostanie uzgodniony odrębnie z Klientem.

 

§6 PRODUKTY NIEODPŁATNE

 1. Jeżeli w ofercie Sklepu znajdują się Produkty nieodpłatne, są one każdorazowo przedstawione i opisane w bieżącym asortymencie na stronie Sklepu.
 2. Produkty nieodpłatne dostępne są dla Klientów, którzy kupili Produkty w Sklepie i /lub zgodzili się na otrzymywanie Newslettera.

§7 KONSULTACJE

 1. Sprzedawca może oferować również przeprowadzenie konsultacji w formie E-konsultacji lub spotkania w kancelarii.
 2. Zastrzega się prawo wstępnego sprawdzenia konfliktu interesów. W wypadku zaistnienia konfliktu interesów konsultacja nie będzie mogła zostać udzielona, a kwota wpłacona na poczet konsultacji zostanie zwrócona Klientowi w pełnej wysokości.
 3. Konsultacje są udzielane odpłatnie, na podstawie wcześniej wypełnionego elektronicznego formularza.
 4. Zakres konsultacji określony jest w bieżącym asortymencie na stronie Sklepu. Paragraf 5 punkt 3 stosuje się odpowiednio.
 5. Konsultacje są realizowane w terminie uzgodnionym z Klientem.
 6. E-konsultacja odbywa się poprzez nawiązanie połączenia telefonicznego lub internetowego na uzgodnionej przez Sprzedawcę i Klienta platformie.
 7. W przypadku problemów technicznych w trakcie konsultacji po stronie Sprzedawcy, w szczególności zerwania połączenia telefonicznego, Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem niezwłocznego przywrócenia połączenia. W przypadku problemów technicznych w takcie konsultacji po stronie Klienta, Sprzedawca podejmie dodatkową próbę połączenia z Klientem.
 8. W przypadku, gdy skorzystanie z E-konsultacji w uzgodnionym terminie będzie niemożliwe, Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem, odwołać rezerwację.
 9. Ze względu na charakter konsultacji, w tym E-konsultacji, Sprzedawca zastrzega, iż mają one charakter ograniczony czasowo.

 

§8 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu).

Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Przejdź do koszyka”, a następnie kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.

 

Klient może następnie przeliczyć koszty koszyka, a następnie przejść do płatności poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”.

 1. W przypadku uruchomienia opcji kodów rabatowych przez Sprzedawcę, Klient ma możliwość wpisania posiadanego kodu rabatowego w polu o nazwie „Kody rabatowe”. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Aktywuj” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji. Klient może też wpisać kod rabatowy w kolejnym kroku, tj. składania zamówienia.
 2. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
 3. imienia i nazwiska lub firmy
 4. adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
 5. numeru telefonu,
 6. adresu e-mail,
 7. Do prawidłowego złożenia Zamówienia konieczne są również następujące czynności:
  1. akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka w formularzu Zamówienia. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
  2. wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka w formularzu Zamówienia na dostarczenie treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  3. oświadczenie o posiadanym statusie przedsiębiorcy i niezawodowym charakterze Umowy sprzedaży poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka w formularzu Zamówienia (w przypadku zawierania Umowy Sprzedaży przez Przedsiębiorców na prawach konsumenta).
  4. wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.
 8. Klient, dokonując kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę”, potwierdza, że jest świadomy, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 9. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 10. Klient dokonuje zapłaty za pośrednictwem Operatora płatności.
 11. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 12. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku konfliktu interesów lub podania nieprawdziwych danych Klienta.

 

§9 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony i określony każdorazowo w regulaminie promocji. Rabaty i promocje nie sumują się.
 4. Klient dokonuje płatności za zamówione Produkty przelewem elektronicznym za pośrednictwem Operatora płatności.
 5. Przyjmuje się, że dzień zapłaty to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana automatycznie na adres e-mail wskazany w Formularzu zamówienia, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

§10 DOSTAWA PRODUKTÓW

 1. Produkt zostanie przesłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy. Wysyłka Produktu do pobrania następuje niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 2. W przypadku konsultacji lub innych Produktów na indywidualne zamówienie, które są dostępne w Sklepie – realizacja usługi nastąpi w terminie i w sposób indywidualnie uzgodniony przez strony.

§11 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną. Zawarcie umowy następuje drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności.
 3. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.

 

§12 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta oraz art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Reklamacja danego Produktu powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub firmę, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot i przyczynę reklamacji (np. rodzaj zamówionego Produktu oraz opis i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w paragrafie 1
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 7. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
 8. Koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca.
 9. W przypadku reklamacji w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Klient może zgłosić ją w formie elektronicznej na wskazany w paragrafie 1 Regulaminu adres e-mail. W zgłoszeniu powinien wskazać opis zaistniałego problemu oraz pozostałe dane pozwalające na identyfikację problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni, rozpatruje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

§13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem punktu 2.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może także odstąpić od umowy poprzez formularz odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Sprzedawca ma obowiązek przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w punkcie 2.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w szczególności w następujących przypadkach:
 6. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 7. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku wystawienia faktury korygującej, zostanie ona wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.
 9. Klient, akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na Produkt, wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.

§14 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.
 2. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§15 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki Przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta, tj. w szczególności postanowienia dotyczące:
 3. usług świadczonych drogą elektroniczną
 4. odstąpienia od umowy przez Konsumenta
 5. reklamacji i rękojmi,

w zakresie ograniczonym art. 38a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.

Oświadczenie o niezawodowym charakterze Umowy sprzedaży Przedsiębiorca na prawach konsumenta składa w Formularzu zamówienia, zgodnie z paragrafem 8, punktem 5 literą c Regulaminu.

§16 ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE WZORÓW

 1. Produkty będące wzorami pism lub umów (dalej jako: Wzory) stanowią przykładowe dokumenty w sprawach danego typu, mają charakter pomocniczy i informacyjny i przed wykorzystaniem ich w indywidualnej sprawie Klienta wymagają dostosowania w zakresie stanu faktycznego i prawnego.
 2. Przed wykorzystaniem Wzorów w indywidualnej sprawie Klienta Sprzedawca rekomenduje skorzystanie z porady prawnej u autora Wzorów lub innego profesjonalnego pełnomocnika (rzecznika patentowego, radcy prawnego, adwokata).

§17 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Produkty, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, szata graficzna i inne treści prezentowane w Sklepie mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub inne przedmioty własności intelektualnej Sprzedawcy i/lub osób trzecich, jak również podlegać ochronie prawnej z innych tytułów, co Klient przyjmuje do wiadomości.
 2. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu lub innych wyżej wymienionych przedmiotów własności intelektualnej w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy i/lub innych uprawnionych osób.
 3. Sprzedawca, w ramach Umowy sprzedaży, udziela Klientowi licencji na korzystanie z Produktu (dalej jako: Licencja).
 4. Licencja jest niewyłączna, niezbywalna i nieograniczona terytorialnie.
 5. Klient w ramach Licencji nie ma prawa do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 6. Produkty oraz inne treści prezentowane w Sklepie nie mogą być w całości ani w części powielane i rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób z wyjątkiem uprawnienia Klienta do korzystania z Produktów na własne potrzeby lub we własnej indywidualnej sprawie w następującym zakresie (pola eksploatacji):
 • w zakresie zapisu Produktu: zapis techniką cyfrową poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę, zapis na własnym dysku twardym lub w polecanych programach zewnętrznych;
 • w zakresie modyfikacji Produktu: w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, w szczególności uzupełnienie Wzorów o właściwe dane dotyczące stanu faktycznego lub prawnego indywidualnej sprawy Klienta;
 • wydruk materiałów, jeśli wynika to ze specyfiki Produktu i/lub opisu Produktu.

Licencja jest ważna przez czas trwania dostępu Klienta do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji, wskazywany jest w opisie danego Produktu.

 1. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w cenie Produktu.
 2. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że rozpowszechnianie Produktów i/lub innych treści udostępnionych przez Sprzedawcę bez jego zgody stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania, zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§18 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: poraj.com/privacy-policy

§19 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 5. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 8. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

§20 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i/lub naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca zobowiązuje się zmienić Regulamin. Do czasu zmiany Regulaminu zastosowanie ma wskazane postanowienie zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i nienaruszące interesów konsumentów.

 

Link do polityki prywatności: ___________________________________________

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA ORAZ PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania/siedziby: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

Reklamacja Produktu

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu……………………………………… Produkt ……………………………………[nazwa/rodzaj Produktu] jest wadliwy. Wada polega na ……………………………. …………………………………………………………..………………………………………….. opis wady].

Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………r.

Z uwagi na powyższe [należy zaznaczyć jedną z podanych opcji]:

 • żądam dostarczenia nowego Produktu (art. 561 § 1 kc)
 • żądam obniżenia ceny Produktu o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu płatności: …………………………………………

Nazwa i adres banku: ……………………………………………………………………….

Posiadacz rachunku bankowego: ……………………………………………………………

 

Data: ____________________                             Podpis : __________________

 

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA ORAZ PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania/siedziby: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących Produktów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) na rachunek bankowy numer:…………………… …………………………………………

Nazwa i adres banku: ……………………………………………………………………….

Posiadacz rachunku bankowego: ……………………………………………………………

 

 

Data: _____________________               Podpis : _____________

link do polityki prywatności.