Znaki towarowe na czarną godzinę cz. II - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Znaki towarowe na czarną godzinę cz. II

Kontynuując rozważania na temat praw własności przemysłowej jako instrumentów zabezpieczenia na czas kryzysu gospodarczego zajmiemy się teraz udzieleniem licencji na znak towarowy.

Jak udzielić licencji na znak towarowy?

Zgodnie z art. 163 ust. 1 p.w.p. uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Umowa licencyjna, podobnie jak umowa sprzedaży, dla swojej ważności wymaga formy pisemnej. Na wniosek zainteresowanego (odpowiednio opłacony) licencja podlega wpisowi do rejestru znaków towarowych.

Licencja może być ograniczona (np. do używania oznaczenia dla określonych towarów lub usług albo na określonym terytorium) lub pełna – umożliwiająca używanie znaku w takim samym zakresie, jak właściciel. W umowie licencyjnej można zastrzec wyłączność korzystania z oznaczenia – wówczas licencja może być udzielona tylko jednemu podmiotowi (w przypadku licencji niewyłącznej właściciel może udzielić licencji równolegle kilku podmiotom).

Przykład 3:

Pan Cezary jest właścicielem znaku „C” zarejestrowanego w klasie 9 (dla akceleratorów wiązek elektronów i zasilaczy do smartfonów). Jego oznaczenie jest znane w branży i doceniane przez konsumentów, dlatego wiele podmiotów chce z nim współpracować. Pan Cezary, po rozważeniu wszystkich ofert współpracy, zdecydował się udzielić Pani Celinie pełnej licencji niewyłącznej, dzięki której Pani Celina uzyskała możliwość używania oznaczenia „C” dla akceleratorów wiązek elektronów i zasilaczy do smartfonów, ale jednocześnie Pan Cezary może zawrzeć taką samą umowę z innymi podmiotami.

Przykład 4

Pani Danuta jest właścicielem znaku „D” zarejestrowanego w klasie 9 (dla akceleratorów wiązek elektronów i zasilaczy do smartfonów). Ponieważ Pani Danuta zamierza rozwinąć swój biznes w zakresie zasilaczy do smartfonów, a jej znak jest charakterystycznym, rozpoznawalnym oznaczeniem, podjęła współpracę z Panią Dorotą i udzieliła jej wyłącznej licencji ograniczonej do używania znaku w zakresie zasilaczy do smartfonów. Dzięki umowie licencyjnej Pani Dorota jest jedynym licencjobiorcą Pani Danuty i może używać oznaczenia dla wytwarzanych przez siebie zasilaczy do smartfonów.

Co istotne, w przypadku przeniesienia prawa do znaku towarowego (np. umową sprzedaży), umowa licencyjna najczęściej nie wygasa.

Licencja może trwać tak długo, jak długo ważne jest prawo ochronne – ponieważ prawo to może być co 10 lat bez ograniczeń odnawiane, umowa licencyjna może być zawarta na czas oznaczony, jak i nieoznaczony – nie powoduje to jednak przejścia prawa ochronnego na licencjobiorcę.

Umowa licencyjna może być zarówno odpłatna, jak i nieodpłatna.

Szukasz dodatkowej wiedzy?
O sprzedaży znaku towarowego przeczytasz TUTAJ

Autor: Jagoda Węglewska | aplikant radcowski | starszy specjalista ds. własności intelektualnej | jweglewska@poraj.com

Potrzebujesz porady prawnej?

Chcesz zawrzeć poprawną i bezpieczną umowę licencyjną?
Skontaktuj się koniecznie ze swoim pełnomocnikiem lub z naszą kancelarią.
Napisz: kancelaria@poraj.com
Zadzwoń: +48 61 843 21 00
Lub umów się na spotkanie z ekspertem: KALENDARZ