Prawo ochronne na znak towarowy, a prawo autorskie, cz. III - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Prawo ochronne na znak towarowy, a prawo autorskie, cz. III

Problem braku skutecznej umowy o nabycie praw autorskich majątkowych do logo narasta, kiedy zarejestrujemy logo jako znak towarowy, a twórca sprzeciwia się rejestracji. Tu pojawia się kolejne pytanie: „Czy możliwe jest unieważnienie naszego znaku na podstawie prawa autorskiego lub sprzeciw wobec jego rejestracji?” Odpowiedź brzmi TAK.

W szczegółach

Nawet w przypadku zarejestrowania takiego logotypu jako znak towarowy, mamy kolizję z prawami twórcy do logo i znak można nam na tej podstawie skutecznie „odebrać” czyli formalnie unieważnić lub złożyć skuteczny sprzeciw wobec naszej rejestracji, na skutek czego Urząd Patentowy odmówi rejestracji znaku. Wskazują na to wprost:

– art. 132pwp – Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy:

1) którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;

– art. 165 pwp 1. Z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić:

1) z powodu kolizji z wcześniejszym znakiem bądź naruszenia praw osobistych lub majątkowych wnioskodawcy, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku wnioskodawca, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwiał się temu.

Należy wiedzieć

Do praw osobistych i majątkowych osób trzecich zalicza się także autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa osobiste. A zatem mogą one być przyczyną unieważnienia znaku towarowego. Zgłoszenie do rejestracji w charakterze znaku towarowego cudzego utworu prawnoautorskiego (np. logotypu, opakowania, etykiety)
i korzystanie z takiego utworu przez osobę zgłaszającą znak towarowy stanowiłoby naruszenie autorskich praw majątkowych, co dodatkowo naraża przedsiębiorców na ryzyko podniesienia roszczeń w sądzie. Zatem, nie tylko stracimy znak, ale jeszcze będziemy musieli ponieść dalsze konsekwencje prawne.

Wbrew pozorom nie jest to przypadek rzadki, a postępowania takie znajdują swój finał zarówno w polskich, jak i europejskich sądach.

Zlecasz stworzenie logo, pamiętaj

Jeżeli chcą Państwo uniknąć lawiny problemów, zlecając grafikowi opracowanie logo zadbajcie o prawa autorskie majątkowe, by uniknąć możliwości wystąpienia powyższych konsekwencji.

  • Czy potrzebuję prawa autorskie majątkowe do mojego logo?
  • Czy potrzebuję rejestracji znaku? W obu przypadkach: Oczywiście, tak.

Podsumowując

Rejestracja znaku towarowego zapewni Państwu wyłączne prawa w odniesieniu do oznaczeń odróżniających – takich jak nazwy, logo, kolory, wizerunki, wzory, kształty, opakowania produktów czy znaki dźwiękowe – umożliwiających rozpoznanie danych produktów i usług oraz odróżnienie ich od innych.

Ochrona obejmuje swym zakresem znaki identycznie i podobne dla identycznych lub podobnych towarów. Można stwierdzić, iż ochrona ta jest niewątpliwie szersza, niż standardowa ochrona utworu. Zaletą jest niewątpliwie także znaczące ułatwienie dowodowe [ formalna rejestracja – mamy jasny dokument urzędowy np. świadectwo ochronne, wyciąg z rejestru znaków towarowych] – z jasno sprecyzowanym znakiem i wykazem towarów oraz usług, datą i osobą uprawnioną.

Do tych elementów dochodzi również zasada pierwszeństwa, zgodnie z którą przyjmuje się, że pierwszy co do prawa jest ten, kto pierwszy zarejestrował znak.

Z kolei, przeniesienie praw autorskich do logotypu eliminuje problemy z twórcą, powielaniem dla innych podmiotów analogicznych grafik, żądaniami nawet po wielu latach dodatkowego wynagrodzenia, czy nawet zaprzestania używania logotypu.

Powiązane artykuły:

Prawo ochronne na znak towarowy, a prawo autorskie, cz. I
Prawo ochronne na znak towarowy, a prawo autorskie, cz. II

Gotowi do pomocy

Jesteśmy do Państwa dyspozycji na każdym etapie tworzenia biznesu w zakresie ochrony praw własności intelektualnej.
Dzieląc się z Państwem naszym doświadczeniem, zachęcamy do uporządkowania spraw i wprowadzenia standardów ochrony własności intelektualnej.

Skontaktuj się z nami

Napisz: kancelaria@poraj.com
Zadzwoń: 61 843 21 00
Umówi się na spotkanie: KALENDARZ

Autor: Anna Cybulka, rzecznik patentowy | acybulka@poraj.com