Ochrona własności intelektualnej - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Ochrona własności intelektualnej

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA to wytwór pracy twórczej człowieka.

kolorowe karteczki z zapiskami przyklejone na ścianie

W polskim prawie własność intelektualna to wszystko, co powstało w drodze intelektualnego procesu i zostało ujęte w postaci materialnej – zapis, rysunek, szkic, przedmiot, plan, projekt itp. Własność intelektualna jest wynikiem działalności człowieka, zwłaszcza w dziedzinie artystycznej, naukowej i przemysłowej i podlega ochronie w ramach czterech aktów prawnych.

Akty prawne chroniące własność intelektualną:

  • w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych;
  • w zakresie prawa własności przemysłowej – Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r Prawo własności przemysłowej oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Kwestie własności intelektualnej są chronione również aktami prawa międzynarodowego, na których zapisy można się powoływać, gdyż Polska ratyfikowała je i implementowała do wewnętrznego systemu prawnego.
W Europie własność intelektualną chroni Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej z siedzibą w Alicante, Hiszpania.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/home

Na świecie tą problematyką zajmuje się WIPO = World Intellectual Property Organisation, której siedziba znajduje się w Genewie, a biura w Brazylii, Chinach, Japonii, Rosji, Singapurze oraz Stanach Zjednoczonych.

https://wipo.int

W praktyce należy pamiętać, że gdziekolwiek się nie udamy, własność intelektualna zawsze będzie nas otaczać.

Światowy Dzień Własności Intelektualnej

IP DAY przypada na 26 kwietnia i obchodzony jest od 2001 roku.
Dzień ten upamiętnia wejście w życie konwencji powołującej WIPO, która odbyła się w 1970 roku.

Jego celem jest:

• zwrócenie uwagi jak patenty, prawa autorskie, znaki towarowe i wzory wpływają na życie codzienne i rozwój społeczeństw
• podkreślenie roli, jaką prawa własności intelektualnej /IP/ odgrywają w pobudzaniu innowacji i kreatywności
• poszanowanie praw własności intelektualnej

W tym roku hasłem Światowego Dnia Własności Intelektualnej jest Sięgaj po złoto, które zwraca uwagę na świat sportu, odkrywając jak innowacyjność, kreatywność i prawa własności intelektualnej, które wspierają i chronią sport przyczyniają się do jego rozwoju i popularyzowania na świecie.

Zebrała: Katarzyna Martinek | kmartinek@poraj.com

Źródło:
https://www.wipo.int/portal/en/index.html
https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl
https://www.parp.gov.pl/component/knowledge/knowledge
Foto: https://unsplash.com/