Naruszanie praw własności intelektualnej, raport EUIPO - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Naruszanie praw własności intelektualnej, raport EUIPO

Sprawozdanie podsumowujące Europejskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej
w sprawie naruszeń praw własności intelektualnej za rok 2018.

W raporcie zebrano ustalenia dokonane w ramach badania na temat:

  • rozmiarów
  • zakresu
  • konsekwencji naruszania praw własności intelektualnej
    dla gospodarki UE

prowadzonego w ostatnich latach przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) za pośrednictwem europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej (…).

W ramach badania prowadzonego we współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) EUIPO stwierdził, że łączny wkład wnoszony do gospodarki UE przez sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej sięga w przybliżeniu 42% PKB (5,7 biliona euro) i 28% zatrudnienia (plus dodatkowe 10% w wyniku zatrudnienia pośredniego w sektorach niekorzystających intensywnie z praw własności intelektualnej).
W sektorach tych generowane są ponadto nadwyżki handlowe w wysokości około 96 mld euro w obrocie z pozostałą częścią świata, a płace pracowników są wyższe o 46% w porównaniu z innymi sektorami.

Ze względu na wysoką wartość powiązaną z prawami własności intelektualnej naruszanie tych praw stanowi dochodową działalność przestępczą, co pociąga za sobą znaczne koszty ponoszone przez właścicieli praw i całą gospodarkę.

Według szacunkowych danych uzyskanych w wyniku badania przeprowadzonego w 2019 r. przez EUIPO i OECD naruszenia praw własności intelektualnej w handlu międzynarodowym w 2016 r. mogły dotyczyć aż 3,3% światowego handlu. Podrabiane towary stanowią nawet 6,8% przywozu do UE, czyli 121 mld EUR rocznie. Obydwa zestawienia liczbowe są znacznie wyższe niż te, które zostały stwierdzone w badaniu przeprowadzonym przez te dwie organizacje i opublikowanym w 2016 r. oraz wskazują, że w ostatnich latach problem ten nasilił się jeszcze bardziej.

W ramach szeregu badań sektorowych EUIPO oszacował wartość sprzedaży utraconej na skutek podrabiania w 11 sektorach w UE (bezpośrednio w branżach poddanych analizie i w całym powiązanym łańcuchu dostaw). Straty te wyniosły ogółem ponad 92 mld EUR rocznie w latach 2012–2016.

Wysoka wartość, łagodne kary i wysoki zwrot z inwestycji sprawiają, że zajęcie się podrabianiem staje się atrakcyjne dla organizacji przestępczych (…).

Do celów dystrybucji ich produktów i promowania dystrybucji i konsumpcji nielegalnych treści cyfrowych fałszerze stosują modele działalności gospodarczej oparte w głównej mierze na internecie. Strony internetowe, na których oferowana jest sprzedaż towarów podrobionych, odnoszą korzyści w postaci dodatkowych przychodów z reklam tzw. wysokiego ryzyka (strony dla dorosłych, gry i złośliwe oprogramowanie), a także, paradoksalnie, reklam legalnych marek, którym reklama na takich stronach przynosi dwojakie straty (szkodę dla własnej marki i uwiarygodnienie strony internetowej, na której marka się pojawia).

(…) Konsumentów do nabywania towarów podrobionych i do uzyskiwania nielegalnego dostępu do treści chronionych prawem autorskim motywują niskie cenyłatwy dostęp i niski stopień stygmatyzacji społecznej powiązanej z takimi działaniami.

W tej sytuacji EUIPO we współpracy z publicznymi i prywatnymi partnerami prowadzi i wspiera szereg działań w celu wyeliminowania tych problemów. Zakres tych działań obejmuje:

  • informowanie właścicieli praw o zmieniającej się sytuacji w sferze naruszeń,
  • współpracę z Europolem w sprawie szerszego odzewu na przestępstwa związane z naruszaniem praw własności, zwłaszcza uczestnictwo w finansowaniu specjalistycznego zespołu Europolu ds. praw własności intelektualnej,
  • wspieranie wysiłków Komisji Europejskiej w zaradzaniu dostawom towarów podrobionych w krajach trzecich
  • pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w ochronie ich praw własności intelektualnej
  • informowanie obywateli o dostępności legalnych treści cyfrowych i o wpływie gospodarczym i społecznym, jaki ma nabywanie towarów podrobionych lub korzystanie z nielegalnych treści.

Powyższy tekst jest skróconą wersją opublikowanego w czerwcu 2019 roku:
Sprawozdania podsumowującego EUIPO w sprawie naruszeń praw własności intelektualnej:
https://www.uprp.pl/sprawozdanie-podsumowujace-w-sprawie-naruszen-praw-wlasnosci-intelektualnej-za-2018-r-status-report-on-ipr-infringement/Lead14,927,19908,7,index,pl,text/