IP Box: korzystne rozwiązanie dla działalności B+R - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

IP Box: korzystne rozwiązanie dla działalności B+R

Od początku 2019 r. w podatkach dochodowych (PIT i CIT) obowiązuje nowa preferencja podatkowa nazywana Innovation Box lub IP Box (Intellectual Property), dzięki której inwestowanie w badania i rozwój może być korzystniejsze z punktu widzenia opodatkowania dochodów.

IP Box, razem z już wcześniej wprowadzoną ulgą B+R (badania i rozwój), ma zachęcać firmy do zwiększania nakładów na działalność badawczo-rozwojową oraz nabywania kwalifikowanych praw własności intelektualnej w trybie krajowym lub międzynarodowym.

Przedmiot opodatkowania IP Box

Stosowana w ramach IP Box preferencyjna 5-proc. stawka podatku dochodowego jest jedną z najniższych w Europie i obejmuje dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, czyli:

  1. patent,
  2. prawo ochronne na wzór użytkowy (wzór użytkowy obejmuje np. nowe funkcje mebla albo sposób techniczny jego wykonania)
  3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (wzór przemysłowy obejmuje np. inny kształt, kolor itp. np. mebla)
  4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego
  5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin (uzyskanie patentu jest procesem długotrwałym, toteż w przypadku leków (cząstek aktywnych) stosuje się dodatkowe prawo ochronne, które przedłuża ochronę patentową)
  6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu, (w przypadku leków, patent jest udzielany na cząstkę aktywną. Dla leku (produkt rynkowy, składający się z cząstki aktywnej i substancji wspomagających itp.) stosuje się prawo z rejestracji leku)
  7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),
  8. autorskie prawo do programu komputerowego

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z ulgi jest prowadzenie przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Jego późniejsza komercjalizacja oznacza w tym przypadku zarówno czerpanie dochodów ze sprzedaży, jak i pobieranie opłat licencyjnych za udostępnienie własnego produktu, bądź usługi.
Chodzi więc o prawa, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i, które są chronione.

Zasady działania

IP Box zakłada, że jeśli podatnik wydał pieniądze na badania i rozwój, opracował bądź kupił nową technologię, uzyskał dla niej kwalifikowane prawo własności intelektualnej, gdy ją skomercjalizuje i ma z tego tytułu przychody, to zapłaci 5% CIT lub PIT zamiast 19%.

Sam moment zgłoszenia do objęcia ochroną daje przedsiębiorcy prawo do skorzystania z ulgi. Co ważne, przedsiębiorca planujący skorzystanie z IP Box jest zobowiązany do wyodrębnienia w prowadzonej ewidencji rachunkowej kosztów B+R danego swojego projektu. Umożliwi ona wykazanie związku między dochodem kwalifikującym się do ulgi, a wydatkami poniesionymi w celu jego uzyskania.

Przepisy

Przepisy wprowadzające nową ulgę podatkową znajdują się w noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2193).
Nowe regulacje wprowadza art. 1 noweli zmiana 25. – ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 2 zmiana 28. – ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 24).

Ulga B+R, a IP Box

Korzystanie z nowej ulgi IP Box będzie ściśle związane z prowadzeniem przez przedsiębiorców prac badawczo-rozwojowych, co już dziś premiowane jest ulgą podatkową B+R. Jaka jest podstawowa różnica między tymi instrumentami?

Ulga na działalność B+R funkcjonuje w Polsce już trzeci rok (została wprowadzona od 1 stycznia 2016 r.). Działa ona po stronie kosztowej, czyli podstawą do jej wyliczenia są koszty kwalifikowane określone w ustawach podatkowych (odpowiednio CIT i PIT). Chodzi tu m.in. o koszty zatrudnienia, zakupu materiałów, surowców, ekspertyz czy odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej. Ulga B+R pozwala obniżyć podstawę opodatkowania o poniesione na działalność badawczo-rozwojową koszty kwalifikowane. Im wyższe wydatki ponosi przedsiębiorca, tym wyższą ma ulgę z tego tytułu (co istotne, począwszy od 2018 r. odliczać można 100 proc. takich kosztów).

Z kolei Innovation Box jest niejako dopełnieniem tego instrumentu i ma działać szerzej niż tylko na podstawie rachunku kosztów.

W przypadku projektowanej nowej ulgi oprócz kosztów związanych z działalnością B+R istotna będzie strona przychodowa. Z tego instrumentu skorzystają więc firmy, które nie tylko ponoszą koszty takich prac, ale osiągają dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, powstałych w wyniku prowadzenia działalności B+R (wytworzonych, rozwiniętych lub ulepszonych dzięki prowadzeniu takich prac).

IP Box to zachęta dla przedsiębiorców do odważniejszego szukania potencjału biznesowego w prawach własności intelektualnej (IP).
Warto podkreślić, że działalność B+R obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe czy projektowe prowadzące do zdobycia nowej wiedzy lub umiejętności, a także opracowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów czy usług. Najważniejsze, by firma prowadziła je systematycznie wykorzystując wiedzę do tworzenia nowych rozwiązań.

Stosowanie IP Box (niższej stawki podatku do kwalifikowanych dochodów) będzie prawem, a nie obowiązkiem podatnika.

Zebrała: Katarzyna Martinek | kmartinek@poraj,com

Skontaktuj się z nami:

Napisz: kancelaria@poraj.com
Zadzwoń: 61.843.21.00