Eko znaki towarowe - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Eko znaki towarowe

Zmiana myślenia o produktach i usługach w kontekście przyjazności dla środowiska naturalnego staje się dla producentów ważnym aspektem tworzenia produktu. Konsumenci również podążają za tym trendem. Interesują się składem produktów oraz warunkami produkcji danego towaru tworząc rynek świadomych i odpowiedzialnych, zaangażowanych oraz proekologicznych klientów.

Liczba rejestracji ekologicznych określeń dla towarów i usług przyjaznych środowisku rośnie z roku na rok. Wśród terminów nazywających innowacyjne, przyjazne dla środowiska produkty najczęściej pojawiają się określenia: zielony, ekologiczny, zrównoważony.

grafika przedstawiająca siedem eko znaków towarowych

ZIELONY

Jest to oznaczenie powszechne, które nie oznacza wyłącznie koloru zielonego, może oznaczać korzyści ekologiczne, przyjazność środowisku lub przynajmniej mniejszą dla niego szkodliwość, a także produkt pochodzący z recyklingu, czy przyczyniający się do utrzymania równowagi ekologicznej.

EKOLOGICZNY

Termin nie jest jedynie sugestywnym określeniem, ale przekazuje konsumentom bezpośrednio i natychmiast informację o przyjaznym dla środowiska pochodzeniu lub zastosowaniu przedmiotowych towarów. Jego znaczenie jest oczywiste dla właściwego kręgu odbiorców, to znaczy przyjazne dla środowiska.
Jest stosowany w wersjach skróconych np. bio lub eko dla produktów, które spełniają wymogi dla produktów ekologicznych.

ZRÓWNOWAŻONY

Oznaczenie powszechnie używane w znaczeniu „odnoszący się do form działalności gospodarczej i kultury człowieka, które nie prowadzą do degradacji środowiska, a w szczególności pozwalają uniknąć wyczerpywania się zasobów naturalnych w długim okresie, lub wskazujący na takie formy działalności i kultury” (definicja).

Termin ten jest częścią wielu złożonych wyrażeń w obszarze ekologii i dotyczą technologii zrównoważonych czyli zużywających mniej energii, mniej zasobów naturalnych, bez szkód dla środowiska naturalnego, z możliwością ponownego użycia lub poddania recyklingowi. W odniesieniu do towarów lub usług oznacza produkt, który może zapobiec szkodom ekologicznym.

Eko oznaczenia

Przyjazne środowisku naturalnemu produkty konsumenci rozpoznają również za pomocą „ekoznaków”. Są one oznaczeniami graficznymi lub słowno-graficznymi. Ich obecność na danym produkcie stanowi dla konsumentów informację o działaniach w zakresie ochrony środowiska (opakowanie, dystrybucja, recykling) podjętych przez samą firmę, a także o posiadanych certyfikatach. Istnieje wiele oznaczeń charakterystycznych dla określonych rodzajów artykułów, m.in. oznaczenia wskazujące na kosmetyki nietestowane na zwierzętach, opakowania podlegające recyklingowi czy ekologiczne właściwości towarów.

grafika przedstawiająca oznaczenia dla towarów ekologicznych

Takie lub podobne oznaczenia i certyfikaty pomagają przedsiębiorstwu w kreowaniu wizerunku firmy dbającej o ochronę środowiska naturalnego. Oznaczenia te jednak wymagają spełnienia wymogów konkretnej organizacji. Dlatego bezprawne używanie oznaczeń „bio”, „eko”, „organic” ma swoje konsekwencje prawne.

Zgłoszenie eko-produktu

Zgłaszając jako znak towarowy oznaczenie sugerujące ekologiczne właściwości produktów lub usług w Urzędzie Patentowym RP należy spełnić kilka wymogów.
Takie oznaczenie nie może wykazywać opisowości w stosunku do towarów lub usług wskazanych w zgłoszeniu, a mianowicie wskazywać na sposób wytwarzania lub cechy danego produktu czy usługi.

W przypadku, gdy takie oznaczenie zostanie uznane za odróżniające,
Urząd Patentowy poinformuje, że uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy nie zapewnia w każdym przypadku legalności używania takiego oznaczenia w obrocie.
Również konkurencja może zakwestionować zasadność udzielenia takiej rejestracji, która może wprowadzać odbiorców w błąd co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru. W przypadku uzyskania ochrony, takie oznaczenie może zostać unieważnione w postępowaniu spornym.

Badając oznaczenie z urzędu, eksperci nie mają odpowiednich narzędzi do zweryfikowania produktów, do oznaczania których służy dany znak i sprawdzenia, czy faktycznie spełniają one odpowiednie normy. Jednakże posługiwanie się terminami nawiązującymi do produkcji ekologicznej podlega na rynku kontroli właściwych jednostek certyfikujących.

Wówczas przedsiębiorca naraża się na konsekwencje prawne na gruncie ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 2009 r. Nr 116 poz. 975) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 r. Nr 47 poz. 211).

Przedsiębiorcy chętnie umieszczają na swoich produktach takie oznaczenia, jak „bio”, „eko”, „organic” lub używają sugestywnej, zielonej kolorystyki. Jest to związane ze wzrostem świadomości ekologicznej konsumentów, a tym samym ich oczekiwań odnośnie autentycznych działań firm w kontekście ochrony środowiska naturalnego. W ekologicznym marketingu najważniejsza jest więc fachowej informacji, uczciwość oraz czystość intencji.

Źródło:
https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2020-07/2_2020_KWARTALNIK.pdf