Czy IP BOX jest dla mojej firmy? - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Czy IP BOX jest dla mojej firmy?

W działalności firmy każdy dzień to nowości i kolejne wyzwania. Dostarczają ich zmieniające się okoliczności, ale też ustawodawstwo.
Taką zmianą, korzystną dla firm, jest wprowadzony w styczniu 2019 podatek IP BOX, dzięki któremu przedsiębiorca może zapłacić:
5% zamiast 19% podatku.

Dzięki tym zmianom Polska dołącza do proinnowacyjnych państw. Podobne rozwiązania mają Holandia, Wielka Brytania, Irlandia czy Luksemburg.

Rozwiązanie to, o które postulowali sami przedsiębiorcy, skierowane jest do podmiotów rozwijających działalność badawczo-rozwojową (B+R).
Są to firmy, których prace badawcze skutkują opracowaniem nowych technologiiprocesówmateriałówurządzeń, a także produktów.

Jednocześnie rozwiązanie to kierowane jest do firm działających w branży kreatywnej, która rozwija swoje produkty samodzielnie lub we współpracy.

Innymi słowy firma wytwarzając, rozwijając lub ulepszając rozwiązania, do których ma prawo własności intelektualnej Intellectual Property, może skorzystać z nowego podatku.

Nie chodzi tu jedynie o działalność kojarzoną z najnowszymi technologiami czy badaniami naukowymi. To także konsekwentne prace rozwojowe, których celem jest zdobywanie nowej wiedzy i użyteczne jej wykorzystanie.

Takie działania innowacyjne, prowadzone w sposób systematyczny, których celem jest zwiększenie wiedzy i jej użycie do tworzenia nowych zastosowań to działalność badawczo-rozwojowa, którą w sposób szczegółowy określają przepisy IP BOX.

Ważne, by dobrze przygotować dokumentację oraz prowadzić szczegółową ewidencję rachunkową projektu, by zostać objętym podatkiem IP BOX.

IP BOX to rozwiązanie, które zachęca do szukania siły i możliwości biznesowych w prawach własności intelektualnej, do których ustawodawca zalicza:

  • patent (prawo do wynalazku),
  • prawo ochronne na wzór użytkowy,
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego |przykład poniżej|
  • prawo z rejestracji topografii układu scalonego
  • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin
  • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu
  • prawo z rejestracji nowych odmian roślin
  • autorskie prawo do programu komputerowego.

IP BOX na przykładzie:

Zlecenie laboratorium badawczemu opracowania wzoru przemysłowego i uzyskanie prawa ochronnego na wzór przemysłowy.

Przedsiębiorca produkujący meble ma zamiar unowocześnić swoją ofertę. Zleca więc laboratorium badawczemu opracowanie nowego modelu fotela wypoczynkowego. Po wykonaniu badań przez laboratorium badawcze przedsiębiorca rejestruje wzór przemysłowy w Urzędzie Patentowym, po czym rozpoczyna produkcję foteli zgodnie z zarejestrowanym wzorem. Przychody uzyskane ze sprzedaży foteli oraz koszty, które doprowadziły do uzyskania tych przychodów (koszty zlecenia badań do laboratorium, koszty rejestracji wzoru przemysłowego, koszty produkcji nowych foteli) są ewidencjonowane odrębnie od innych przychodów i kosztów (starsze modele mebli). Dochody uzyskane ze sprzedaży nowych foteli są opodatkowane niższą 5%-ową stawką podatkową.

Intelekt w połączeniu z doświadczeniem to perspektywa dla gospodarki

Polska wprowadzając IP BOX dąży do:

– zwiększenia zatrudnienia w sektorze badań i rozwoju w sektorze prywatnym,

– pobudzenia inwestycji w badania i rozwój firm, które skorzystały z funduszy UE na rozwój własnych jednostek badawczo-rozwojowych,

– zwiększenia liczby zgłoszeń patentowych i patentów wydawanych przez Urząd Patentowy w Polsce oraz liczby patentów europejskich i międzynarodowych uzyskanych przez polskie podmioty,

– zwiększenia świadomości przedsiębiorstw w zakresie praw IP jako potencjalnych źródeł dochodu.