Czym jest badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego - Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa

Czym jest badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego

Rejestracja znaku towarowego daje uprawnionemu wyłączne prawo używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na określonym terytorium. Badanie zdolności rejestrowej znaku to krok, który powinien poprzedzać rejestrację w Urzędzie Patentowym. Jego celem jest sprawdzenie czy znak, który planujemy zgłosić, ma szansę na uzyskanie ochrony.

Etap pierwszy

W pierwszym etapie badania, rzecznik patentowy, analizuje formalne podstawy rejestracji znaku towarowego. Oznacza to, że sprawdza, czy nie występują bezwzględne przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, które precyzuje art 1291 ustawy prawo własności przemysłowej.

1). Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które:

1. nie może być znakiem towarowym;

2. nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone;

3. składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;

4. składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

5. składa się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikającej z charakteru samego towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość towaru;

6. zostało zgłoszone w złej wierze;

7. jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;

8. zawiera element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową;

9. zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź innego oficjalnego lub powszechnie używanego odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo organizacji społecznej działającej w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tej organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo organu samorządu terytorialnego, albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie;

10. zawiera symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol (herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takiego oznaczenia w obrocie;

11. zawiera urzędowo uznane oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takiego oznaczenia, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do jego używania;

12. ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru;

13. stanowi lub odtwarza w swoich zasadniczych elementach nazwę odmiany roślin zarejestrowaną z wcześniejszym pierwszeństwem w Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej albo wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej, przewidujących ochronę praw do odmiany roślin, i odnosi się do odmian roślin tego samego gatunku lub gatunków ściśle spokrewnionych.

2). W odniesieniu do wyrobów alkoholowych, znak towarowy zawierający element geograficzny niezgodny z pochodzeniem wyrobu uważa się za znak wprowadzający odbiorców w błąd.
3). Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy zawierający element geograficzny prawdziwy w sensie dosłownym co do terytorium, regionu lub miejsca, z którego towar pochodzi, który mógłby wprowadzić odbiorców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu. W przypadku homonimicznych oznaczeń geograficznych dla wina i piwa ochrona może być przyznana, z tym, że Urząd Patentowy wezwie osobę, która dokonała zgłoszenia później, do dokonania w znaku odpowiednich zmian pozwalających na odróżnienie go od znaku wcześniejszego.
4). Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy wyłączony z rejestracji na podstawie przepisów prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej lub umowy międzynarodowej przewidujących ochronę oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia, określenia tradycyjnego dla wina lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności, w zakresie w nich przewidzianych.

Etap drugi

W tym momencie rzecznik bada, czy znak towarowy wystarczająco różni się od znaków wcześniej zarejestrowanych, funkcjonujących na rynku oraz czy nie narusza praw osobistych lub majątkowych innych osób. To badanie eliminuje ryzyko potencjalnego sprzeciwu, który wnieść może właściciel zarejestrowanego już znaku. W Polsce obowiązuje bowiem procedura sprzeciwowa, która umożliwia właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego wniesienie sprzeciwu wobec rejestracji znaku podobnego. Sprzeciw może zostać wniesiony do Urzędu Patentowego RP, w terminie 3 miesięcy od daty publikacji zgłoszenia nowego znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Plusy dodatnie

Dzięki badaniu zdolności rejestrowej przedsiębiorca:

• zwiększa szanse na uzyskanie certyfikatu z rejestracji znaku towarowego, a więc na uzyskanie prawa ochronnego na znak;
• zyskuje pewność dotyczącą bezpieczeństwa praw osób trzecich – nie dopuści się czynów nieuczciwej konkurencji poprzez używanie znaku wcześniej zastrzeżonego.

Należy pamiętać, że celem badania zdolności rejestrowej jest poinformowanie o możliwych przeszkodach na drodze do rejestracji znaku towarowego i uzyskania ochrony prawnej, zanim złożony zostanie wniosek do Urzędu Patentowego, który to ostatecznie decyduje o nadaniu ochrony.

Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o rejestracji znaku towarowego

Pomożemy

Wykonujemy badania zdolności rejestrowej znaków towarowych.
By skontaktować się ze specjalistą napisz: kancelaria@poraj.com lub zadzwoń +48 61 843 21 00