Proponujemy rozwiązania dopasowywane do potrzeb Klientów i rynku:

 • doradztwo prawno-patentowe na rzecz przedsiębiorców w zakresie znaków towarowych (dobór, ochrona, naruszanie, obrona)
 • badania czystości ochronnej (dawniej rejestrowej) znaków: w Polsce, EU oraz innych wybranych krajach świata
 • opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie procesu rejestracyjnego do uzyskania końcowej decyzji odpowiedniego Urzędu Patentowego:
  • bezpośrednio przed Urzędem Patentowym RP (UPRP),
  • bezpośrednio przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO ),
  • bezpośrednio przed Światową Organizacją Własności Intelektualną (WIPO),
  • za pośrednictwem rzeczników rodzimych kancelarii partnerskich w konkretnych Państwach
 • przeprowadzenie konwersji wspólnotowych znaków towarowych na znaki narodowe
 • opracowywanie i udzielanie odpowiedzi na wstępne odmowy rejestracji znaków towarowych w ramach procedur wg porozumienia i protokołu madryckiego (bezpośrednio przed UPRP lub za pośrednictwem rzeczników rodzimych w konkretnych Państwach)
 • dozorowanie terminów dot. utrzymywania praw ochronnych na znaki towarowe (krajowe, regionalne, międzynarodowe)
 • monitoring rejestrów poszczególnych Urzędów narodowych/regionalnych pod względem naruszania praw do znaków towarowych
 • wycena wartości znaków towarowych, nazw firm
 • przenoszenie licencjonowanie znaków towarowych, w tym praw utworów stworzonych przez pracownika w ramach stosunku pracy
 • reprezentowanie interesów Klientów w sprawach naruszania oraz wykonywania praw ze znaków towarowych przed:
  • Urzędem Patentowym RP (UPRP),
  • Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi (WSA),
  • Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA),
  • sądami powszechnymi, w tym Sądem Najwyższym,
  • Wspólnotowym Sądem d/s Znaków Towarowych i Wzorów,
  • Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),
  • Trybunałem Sprawiedliwości UE (poprzednio: Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości) (TSUE/ETS)
  • Światową Organizacją Własności Intelektualną (WIPO/OMPI)
 • prowadzenie postępowań cywilnych i karnych dotyczących naruszeń praw ochronnych ze znaków towarowych oraz nieuczciwej konkurencji

Znak zmienia firmę z „niewidzialnej” w „rozpoznawalną”, tworzy wartość niematerialną, która ma kluczowe znaczenie dla prowadzonej działalności. W zasadzie bez znaku towarowego firma w dzisiejszym świecie nie istnieje.

Znak towarowy to podstawowe narzędzie zabezpieczenia i odróżniania swoich towarów czy też usług od towarów innych firm. To skuteczny instrument zdobywania przewagi na rynku.

ZNAK TOWAROWY

jest nim każde oznaczenie dające się wyrazić w sposób graficzny i nadające się do oznaczania towarów/usług przedsiębiorcy celem odróżniania ich od analogicznych towarów/usług innego przedsiębiorcy.

Znaki towarowe pomagają rozwiązać problem z:

 • naruszaniem przez inne podmioty nazwy firmy lub marek produktów/usług, a także podszywaniem się pod nie, bądź ich podrabianiem.
 • ochroną przed zarzutami naruszania cudzych praw do nazw firm lub marek produktów/usług.
 • pogorszeniem przez konkurencję wizerunku znaku przez wprowadzanie towarów/usług gorszej jakości/o gorszych właściwościach pod identyczną/analogiczną nazwą
 • kradzieżą oryginalnego pomysłu na nazwę/oznaczenie towarów/usług
 • napływem tańszych, lecz gorszej jakości towarów pod analogiczną nazwą
 • wejściem na rynek z identyczną/podobną nazwą konkurencji o znacznie większych możliwościach
 • potrzebą każdorazowego udowodnianie praw do nazwy firmy/marek towarów/usług
 • bardzo długim czasem postępowań sądowych oraz ich wysokimi kosztami ze względu na potrzebę udowadniania własnych praw do nazwy firmy/marek towarów/usług.

Dodatkowe możliwości, które dają znaki towarowe:

 • podstawa marketingu oraz budowania wizerunku marki
 • prawa ochronne na znaki towarowe są dziedziczne oraz zbywalne (sprzedaż, darowizna, zamiana, zastaw, zabezpieczenie)
 • jako aktywa biznesowe podnoszą wartość firmy i mogą być przedmiotem aportu, podstawą do uzyskania dofinansowań, przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań (np. kredytowych),
 • źródło dodatkowych przychodów: licencja, franchising
 • źródło obniżenia obciążeń podatkowych: dzierżawa, aport.
 • w przypadku uzyskania renomy, ochrona znaku znacząco wykracza poza zakres jego ochrony.

 

Znaki towarowe zastrzega się dla oznaczania konkretnych towarów/usług, które są przyporządkowane do poszczególnych klas na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług (tzw. Klasyfikacja Nicejska). Mogą istnieć na rynku towary o takiej samej nazwie, lecz  mające inne przeznaczenie (np. nie ma kolizji pomiędzy identycznymi/podobnymi znakami oznaczającymi lody spożywcze a czołgi). Tylko w przypadku znaków renomowanych ochrona może się rozciągać też na towary/usługi nie objęte zastrzeżeniem (np. Nivea, Pampers, Coca Cola, Mercedes, Philips, Nike, Reebok etc.).

 

Znaki towarowe można zastrzec w ramach:

 • procedury krajowej – na terytorium konkretnego Państwa:
  • Urząd Patentowy RP w Polsce,
  • urzędy narodowe w poszczególnych krajach
 • procedury regionalnej – na terytorium konkretnego regionu
  • Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w UE (OHIM),
  • Urząd Własności Intelektualnej Beneluksu (BOIP)
  • Afrykańska Organizacja Własności Przemysłowej (ARIPO)
  • Afrykańska Organizacja Własności Intelektualnej (OAPI)
 • procedury międzynarodowej – na terytorium Państw wskazanych w zgłoszeniu:
  • Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO)

Proces rejestracji znaku trwa:

 • w ramach procedury krajowej ok 1,5 roku.
 • w ramach procedury regionalnej ok. 1 roku
 • w ramach procedury międzynarodowej ok. 1-1,5 roku.

Ochrona znaku towarowego rozciąga się na terytorium Państw objętych zgłoszeniem, trwa od daty wpłynięcia zgłoszenia w odpowiednim Urzędzie Patentowym, i jest „wieczna”, pod warunkiem składania w wyznaczonych terminach wniosków o przedłużenie prawa ochronnego oraz wnoszenia opłat za przedmiotowe przedłużenie.