Kancelaria PORAJ proponuje:

 • doradztwo prawno-patentowe na rzecz przedsiębiorców w zakresie wzorów przemysłowych (dobór, ochrona, naruszanie, obrona), w tym zainicjowane polityki ochrony wzornictwa
 • badania czystości rejestrowej wzorów przemysłowych
 • opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie procesu rejestracyjnego do uzyskania końcowej decyzji odpowiedniego Urzędu Patentowego (bezpośrednio przed UPRP, EUIPO, WIPO lub za pośrednictwem rzeczników rodzimych w konkretnych Państwach)
 • dozorowanie terminów dot. utrzymywania praw z rejestracji na wzory przemysłowe (krajowe, regionalne, międzynarodowe)
 • monitoring rejestrów poszczególnych Urzędów narodowych pod względem naruszania praw z rejestracji na wzory przemysłowe
 • wycenę wartości wzorów przemysłowych
 • przenoszenie i licencjonowanie wzorów przemysłowych, w tym praw utworów stworzonych przez pracownika w ramach stosunku pracy
 • reprezentowanie interesów Klientów w sprawach naruszania oraz wykonywania praw ze wzorów przemysłowych przed:
  • Urzędem Patentowym RP (UPRP),
  • Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi (WSA),
  • Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA),
  • sądami powszechnymi, w tym Sądem Najwyższym,
  • Wspólnotowym Sądem d/s Znaków Towarowych i Wzorów,
  • Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),
  • Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (ETS)
  • Światową Organizacją Własności Intelektualną (WIPO/OMPI)
 • prowadzenie postępowań cywilnych i karnych dotyczących naruszeń praw
 • oferujemy również usługi dodatkowe jak obróbka zdjęć na potrzeby zgłoszeń.

Czym są wzory i design?

Pojęcie „design” odświeżyło i utrwaliło swe znaczenie w XXI wieku i to nie tylko ze względu na wartości artystyczne, lecz przede wszystkim rynkowe. Wzór, wizerunek, kształt, wygląd, wzór przemysłowy, wzór wspólnotowy, aranżacja, struktura, materiał wytworu, logotyp, logo, opakowanie, symbol graficzny, czcionka – wszystkie te pojęcia łączą się w tym jednym.

Jak definiujemy „design” z punktu widzenia prawa własności przemysłowej? To
w zasadzie, nic innego jak…

WZÓR PRZEMYSŁOWY

A zatem nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Rejestracja wzoru przemysłowego pomaga rozwiązać problem z:

 • kopiowaniem, podrabianiem oraz wprowadzaniem przez konkurencyjne podmioty do obrotu towarów wyglądających lub opakowanych identycznie lub łudząco podobnie
 • obroną przed zarzutami naruszania cudzych praw do wyglądu ich wyrobów lub opakowań
 • pogorszeniem przez konkurencję wizerunku firmy/wzoru przez wprowadzanie towarów gorszej jakości/o gorszych właściwościach i o identycznym wyglądzie
 • kradzieżą oryginalnego pomysłu na wygląd towarów lub ich opakowanie
 • napływem tańszych, lecz gorszej jakości towarów o podobnym wyglądzie
 • wejściem na rynek z produktem o identycznym/podobnym wyglądzie konkurencji o znacznie większych możliwościach
 • potrzebą każdorazowego udowodniania praw do wzoru – wyglądu towaru/opakowania
 • bardzo długim czasem postępowań sądowych oraz ich wysokimi kosztami ze względu na potrzebę udowadniania własnych praw do do wzorów towarów/opakowań

Dodatkowe możliwości jakie daje prawo z rejestracji wzoru przemysłowego:

 • podstawa marketingu oraz budowania wizerunku firmy dbającej o nowoczesny design/wzornictwo
 • prawa z rejestracji na wzory przemysłowe są dziedziczne oraz zbywalne (sprzedaż, darowizna, zamiana, zastaw, zabezpieczenie)
 • jako aktywa biznesowe podnoszą wartość firmy i mogą być przedmiotem aportu, podstawą do uzyskania dofinansowań, przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań (np. kredytowych),
 • źródło dodatkowych przychodów: licencja, franchising – możliwość wprowadzenia produktu na rynki, które dotychczas były niedostępne
 • źródło obniżenia obciążeń podatkowych: dzierżawa, aport
 • wzmocnienie zdolności odróżniającej znaku, poprzez łączenie go ze wzorem przemysłowym – dostosowywanie produktu do oczekiwań rynkowych, kreowanie nowego wizerunku znaku, tworzenie nowych nisz na rynku.

Ochrona wzoru przemysłowego rozciąga się na terytorium Państw objętych zgłoszeniem, trwa od daty wpłynięcia zgłoszenia do odpowiedniego Urzędu Patentowego, a długość jej trwania jest uzależniona od prawodawstwa konkretnego Państwa (np. max. długość ochrony – 15, 20, 25 lat) oraz od składania w wyznaczonych terminach wniosków o przedłużenie prawa z rejestracji na kolejne okresy ochrony i wnoszenia opłat za przedmiotowe przedłużenie.