Kancelaria PORAJ proponuje rozwiązania dostosowane do potrzeb Klientów i rynku

 • doradztwo prawno-patentowe na rzecz przedsiębiorców w zakresie wynalazków (dobór, ochrona, naruszanie, obrona)
 • badania stanu techniki dot. wynalazków
 • opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie procesu rejestracyjnego do uzyskania końcowej decyzji odpowiedniego Urzędu Patentowego (bezpośrednio przed UPRP, EPO, WIPO lub za pośrednictwem rzeczników rodzimych w konkretnych Państwach)
 • dozorowanie terminów dot. utrzymywania praw ochronnych na wynalazki (krajowe, regionalne, międzynarodowe)
 • monitoring rejestrów poszczególnych Urzędów narodowych pod względem naruszania patentów na wynalazki
 • wycena wynalazków
 • przenoszenie i licencjonowanie wynalazków, w tym praw utworów stworzonych przez pracownika w ramach stosunku pracy
 • reprezentowanie przed Urzędem Patentowym RP (UPRP), Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi (WSA), Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA), sądami powszechnymi, w tym Sądem Najwyższym, Europejską Organizacją Patentową (EPO) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualną (WIPO/OMPI) w sprawach naruszania oraz wykonywania praw z patentów.
 • prowadzenie postępowań cywilnych i karnych dotyczących naruszeń praw z patentów.

Czym jest patent?

Patent to zabezpieczenie wyłączności wymyślonego i wypracowanego rozwiązania technicznego. Samo bycie twórcą pomysłu, nawet wdrożenie często z trudem wypracowanego rozwiązania technicznego, nie chroni bowiem przed szerokim i niekontrolowanym jego powielaniem przez konkurentów.

Patent służy do budowania dominującej pozycji na rynku, legalnego ograniczenia konkurencji, do zwrotu nakładów za prowadzone badania czy testy, daje możliwość wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i ich komercjalizacji.

 

WYNALAZEK

jest to nowe i posiadające poziom wynalazczy rozwiązanie o charakterze technicznym, nadające się do przemysłowego stosowania.

Wynalazek jest nowy:

Wynalazek jest nowy, jeżeli nie stanowi on części stanu techniki, czyli przed datą jego pierwszego zgłoszenia nie został on ujawniony publicznie gdziekolwiek na świecie (w tym w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, prezentację na wystawie/targach etc.). W przypadku potrzeby demonstracji wynalazku osobom trzecim przed dokonaniem jego zgłoszenia konieczne jest podpisanie z tymi osobami umowy o zachowaniu poufności. Wynalazek posiada poziom wynalazczy (nieoczywistość, doniosłość wynalazku) jeżeli dla specjalisty w danej dziedzinie nie wynika on wprost ze stanu techniki (czyli nie da się wynalazku przy pomocy zwykłej logiki – bez wkładu twórczego – wywieść z tego, co jest powszechnie znane). W świetle powyższego, poziomu wynalazczego nie posiadają rozwiązania polegające na:

 • zmianie jedynie rozmiaru produktu, celem uczynienia go przenośnym;
 • połączeniu kilku znanych rozwiązań/elementów (agregacja), jeżeli nie prowadzi to do powstania nowej funkcji takiego rozwiązania lub do otrzymania korzystniejszego efektu końcowego takiego rozwiązania, w porównaniu z efektami cząstkowymi jego składowych.
 • zamianie zastosowanych komponentów na znane substytuty.

Charakter techniczny: istota wynalazku powinna być określona przez konkretne cechy/środki techniczne, pozwalające na odróżnienie wynalazku od rozwiązań znanych ze stanu techniki.

Przemysłowe stosowanie: efekt wykorzystania wynalazku nie może być tylko teoretyczny – musi on być użyteczny i powtarzalny w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, tj. w każdej działalności o charakterze technicznym, w tym też w rolnictwie.

Wynalazki można zastrzec w ramach:

procedury krajowej – na terytorium konkretnego Państwa:

 • Urząd Patentowy RP w Polsce,
 • urzędy narodowe w poszczególnych krajach
 • procedury regionalnej – na terytorium konkretnego regionu
 • procedury międzynarodowej (układ PCT) – na terytorium Państw wskazanych w zgłoszeniu: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO)

Ochrona wynalazku rozciąga się na terytorium Państw objętych zgłoszeniem, trwa od daty wpłynięcia zgłoszenia do odpowiedniego Urzędu Patentowego, a długość jej trwania jest uzależniona od prawodawstwa konkretnego Państwa (zazwyczaj 20 lat) oraz od składania w wyznaczonych terminach wniosków o przedłużenie patentu na kolejne okresy ochrony i wnoszenia opłat za przedmiotowe przedłużenie.