PL EN DE BY RU
Strona główna / Usługi / WYNALAZKI / WZORY UŻYTKOWE

WYNALAZKI / WZORY UŻYTKOWE

   Patent to zabezpieczenie wyłączności wymyślonego i wypracowanego rozwiązania technicznego. Samo bycie twórcą pomysłu, nawet wdrożenie często z trudem wypracowanego rozwiązania technicznego nie chroni bowiem przed szerokim i niekontrolowanym jego powielaniem przez konkurentów.

Patent służy do budowania dominującej pozycji na rynku, ograniczenia(legalnego) konkurencji,  do zwrotu nakładów za prowadzone badania czy testy, daje możliwość wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i ich komercjalizacji.

WYNALAZEK

     jest to nowe i posiadające poziom wynalazczy rozwiązanie o charakterze technicznym, nadające się do przemysłowego stosowania.

     Wynalazek jest nowy, jeżeli nie stanowi on części stanu techniki, czyli przed datą jego pierwszego zgłoszenia nie został on ujawniony publicznie gdziekolwiek na świecie (w tym w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, prezentację na wystawie/targach etc.). W przypadku potrzeby demonstracji wynalazku osobom trzecim przed dokonaniem jego zgłoszenia konieczne jest podpisanie z tymi osobami umowy o zachowaniu poufności.

     Wynalazek posiada poziom wynalazczy (nieoczywistość, doniosłość wynalazku) jeżeli dla specjalisty w danej dziedzinie nie wynika on wprost ze stanu techniki (czyli nie da się wynalazku przy pomocy zwykłej logiki - bez wkładu twórczego - wywieść z tego, co jest powszechnie znane).

     W świetle powyższego, poziomu wynalazczego nie posiadają rozwiązania polegające na:

 • zmianie jedynie rozmiaru produktu, celem uczynienia go przenośnym;
 • połączeniu kilku znanych rozwiązań/elementów (agregacja), jeżeli nie prowadzi to do powstania nowej funkcji takiego rozwiązania lub do otrzymania korzystniejszego efektu końcowego takiego rozwiązania, w porównaniu z efektami cząstkowymi jego składowych.
 • zamianie zastosowanych komponentów na znane substytuty.

    Charakter techniczny: istota wynalazku powinna być określona przez konkretne cechy/środki techniczne, pozwalające na odróżnienie wynalazku od rozwiązań znanych ze stanu techniki.

     Przemysłowe stosowanie: efekt wykorzystania wynalazku nie może być tylko teoretyczny – musi on być użyteczny i powtarzalny w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, tj. w każdej działalności o charakterze technicznym, w tym też w rolnictwie.

Przykładowy patent - ilustracja

     Wynalazki pomagają rozwiązać problem z:

 • wytwarzaniem, wykorzystywaniem, sprzedażą lub importowaniem – stosowaniem przez konkurencyjne podmioty produktów opartych na zastrzeżonym rozwiązaniu.
 • obroną przed zarzutami naruszania cudzych praw do rozwiązań technicznych.
 • zapewnieniem pewności obrotu – uniemożliwienie kradzieży wynalazku i zastrzeżenie przez konkurencję identycznego wynalazku
 • napływem tańszych, lecz gorszej jakości towarów/usług opartych na wynalazku.
 • wejściem na rynek z wynalazkiem konkurencji o znacznie większych możliwościach organizacyjnie-finansowych.
 • ewent. utratą praw do wynalazku ze względu na jego upublicznienie i przejście do domeny publicznej.
 • bardzo długim czasem postępowań sądowych oraz ich wysokimi kosztami ze względu na potrzebę udowadniania własnych praw do wynalazku.

 

   Dodatkowe możliwości które dają wynalazki:

 • podstawa budowania biznesu firmy – dominująca pozycja na rynku, ograniczenie możliwości konkurencji, zwrot nakładów inwestycyjnych.
 • patenty na wynalazki są dziedziczne oraz zbywalne (sprzedaż, darowizna, zamiana, zastaw, zabezpieczenie)
 • jako aktywa biznesowe podnoszą wartość firmy i mogą być przedmiotem aportu, podstawą do uzyskania dofinansowań, przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań (np. kredytowych),
 • źródło dodatkowych przychodów – licencja.
 • źródło obniżenia obciążeń podatkowych: dzierżawa, aport.
 • dostęp do niedostępnych rozwiązań technicznych – połączenie sił w oparciu o licencje wzajemne.
 • źródło dodatkowych przychodów – możliwość wprowadzenia rozwiązania na rynki, które dotychczas były niedostępne.

    Wynalazki można zastrzec w ramach:

 • procedury krajowej – na terytorium konkretnego Państwa:
  • Urząd Patentowy RP w Polsce,
  • urzędy narodowe w poszczególnych krajach
 • procedury regionalnej – na terytorium konkretnego regionu
  • Europejska Organizacja Patentowa (EPO)
  • Euroazjatycka Organizacja Patentowa (EAPO)
  • Afrykańska Organizacja Własności Przemysłowej (ARIPO)
  • Afrykańska Organizacja Własności Intelektualnej (OAPI)
 • procedury międzynarodowej (układ PCT) – na terytorium Państw wskazanych w zgłoszeniu: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO)

   

     Ochrona wynalazku rozciąga się na terytorium Państw objętych zgłoszeniem, trwa od daty wpłynięcia zgłoszenia do odpowiedniego Urzędu Patentowego, a długość jej trwania jest uzależniona od prawodawstwa konkretnego Państwa (zazwyczaj 20 lat) oraz od składania w wyznaczonych terminach wniosków o przedłużenie patentu na kolejne okresy ochrony i wnoszenia opłat za przedmiotowe przedłużenie.

 

    Proponujemy rozwiązania dopasowywane do potrzeb Klientów i rynku:

 • doradztwo prawno-patentowe na rzecz przedsiębiorców w zakresie wynalazków (dobór, ochrona, naruszanie, obrona)
 • badania stanu techniki dot. wynalazków
 • opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie procesu rejestracyjnego do uzyskania końcowej decyzji odpowiedniego Urzędu Patentowego (bezpośrednio przed UPRP, EPO, WIPO lub za pośrednictwem rzeczników rodzimych w konkretnych Państwach)
 • dozorowanie terminów dot. utrzymywania praw ochronnych na wynalazki (krajowe, regionalne, międzynarodowe)
 • monitoring rejestrów poszczególnych Urzędów narodowych pod względem naruszania patentów na wynalazki
 • wycena wynalazków
 • przenoszenie i licencjonowanie wynalazków, w tym praw utworów stworzonych przez pracownika w ramach stosunku pracy
 • reprezentowanie przed Urzędem Patentowym RP (UPRP), Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi (WSA), Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA), sądami powszechnymi, w tym Sądem Najwyższym, Europejską Organizacją Patentową (EPO) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualną (WIPO/OMPI) w sprawach naruszania oraz wykonywania praw z patentów.
 • prowadzenie postępowań cywilnych i karnych dotyczących naruszeń praw z patentów.

 

     Mały patent, mały wynalazek, mechanizm, konstrukcja, budowa, kształt, rozwiązanie techniczne, Wu, Ru – wszystkie w/w pojęcia łączą się w jednym:

WZÓR UŻYTKOWY

     jest to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

     Wzór użytkowy jest użyteczny jeżeli pozwala na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu przedmiotów sposobem rzemieślniczym lub przemysłowym lub przy korzystaniu z wytworów według wzoru użytkowego.

     Wzór użytkowy jest nowy, jeżeli nie stanowi on części stanu techniki, czyli przed datą jego pierwszego zgłoszenia nie został on ujawniony publicznie gdziekolwiek na świecie (w tym w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, prezentację na wystawie/targach etc.). W przypadku potrzeby demonstracji wzoru osobom trzecim przed dokonaniem jego zgłoszenia konieczne jest podpisanie z tymi osobami umowy o zachowaniu poufności.

        Uwaga: wzory użytkowe są chronione nie we wszystkich państwach; zakres ochrony też może znacząco się różnić w zależności od państwa.

        Ochrona wzoru użytkowego rozciąga się na terytorium Państw objętych zgłoszeniem, trwa od daty wpłynięcia zgłoszenia do odpowiedniego Urzędu Patentowego, a długość jej trwania jest uzależniona od prawodawstwa konkretnego Państwa (jest zazwyczaj krótsza niż w przypadku patentów na wynalazki - w Polsce max. długość ochrony wzoru użytkowego wynosi 10 lat) oraz od składania w wyznaczonych terminach wniosków o przedłużenie prawa ochronnego na kolejne okresy ochrony i&nnbsp;wnoszenia opłat za przedmiotowe przedłużenie.


na górę
Jesteśmy na Google+
Google+